Ny utredning: Ökad cykling innebär miljardvinster för Stockholm

CykelfrämjandetNyheter

Att cykling ger många hälsofördelar är inget nytt under solen men en ny utredning från Cykelfrämjandet sätter siffror på samhällsnyttan av en ökad cykling. 149 stockholmares liv kan räddas per år – om cykelmålet uppnås 2030.

Omkring sju procent av alla resor inom Stockholms län görs i dag med cykel. Enligt den regionala cykelplanen för Stockholms län ska denna siffra år 2030 vara uppe i 20 procent. Nu visar en ny utredning från Cykelfrämjandet vad detta skulle innebära för samhällsekonomin. Att nå målet till 2030 värderas till drygt 6 miljarder kronor per år tack vare en minskning av antalet för tidiga dödsfall.

Men detta kommer inte ske av sig självt utan kräver att cyklingen får ökade resurser, mer yta och bättre framkomlighet.

– Vi har länge vetat att det är lönsamt att investera i cykling, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren. Detta visar svart på vitt att samhället har allt att vinna på att fler cyklar men det kräver att politiker investerar i cykelinfrastruktur. Men också att man underlättar skattereglerna och gör det möjligt för exempelvis arbetsgivare att ge sina anställda förmånscyklar som de kan betala med sitt friskvårdsbidrag. En ökad andel cyklister skulle innebära miljardvinster utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Stora folkhälsovinster

Utöver de stora samhällsekonomiska vinsterna som denna utredning sätter siffror på, tack vare ett reducerat antal för tidiga dödsfall, ger en ökad cykling också miljö- och hälsovinster. Bland annat i form av minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2 och vissa typer av cancer.

I utredningen har även Region Stockholms cykelkansli medverkat. Det regionala cykelkansliet är sedan årsskiftet en permanent funktion på Region Stockholm och arbetar för att öka möjligheterna för fler stockholmare att ta cykeln till förmån för andra färdmedel.

Utifrån den regionala cykelplanen uppskattas kostnaderna för att bygga ut cykelvägnätet för att möjliggöra målet om 20 procents cykelandel år 2030 till 2,3 miljarder kronor. Denna siffra kan ställas mot den samhällsekonomiska vinsten på 6,2 miljarder per år om cykelmålet uppnås.

Om utredningen

Beräkningen gäller för ett nuläge av folkhälsovinsterna i Stockholms län och ett framtida scenario för de potentiella folkhälsovinsterna under år 2030, om regionen når cykelmålet. Värt att notera är att de positiva effekterna från en ökad cykling i denna beräkning är årsvis och kan därmed multipliceras över flera år, vilket innebär ännu större folkhälsovinster.

Undersökningen är baserad på Världshälsoorganisationens (WHO) hälsokonsekvensverktyg Health Economic Assessment Tool, HEAT. Resultaten visar hur många liv som sparas, samt vad dessa liv är värda ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Utredningen baseras på befolkningen i Stockholms län mellan 20 och 64 år.

Siffror i korthet för Stockholms län – nu och 2030

Cykelandel av alla resor

  • 2019: 7 procent
  • 2030: 20 procent (målet i den regionala cykelplanen)

För tidiga dödsfall som kan undvikas tack vare cykling

  • 2019: 53
  • 2030: 149 (målet i den regionala cykelplanen)

Samhällsekonomiska vinster av cyklingen

  • 2019: 2,2 miljarder
  • 2030: 6,2 miljarder (målet i den regionala cykelplanen)

Utredning: Cyklingens hälsoeffekter i Stockholms län 2030 (PDF)

 

Dela!