Yttrande inför Stadmiljönämndens möte 2023-11-24

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 24 november 2023:

Efter att handlingar i många månader har publicerats väldigt sent, har de denna gång lagts ut i sin helhet redan 10 dagar före nämndmötet. Det vill vi uttrycka vår uppskattning för!

Handling – 07. Svar på återremiss – inriktningsbeslut – Södra vägen, Nya Allén – Engelbrektsgatan, genomförandestudie

Pendlingscykelbanan längs Delsjövägen är ett enastående föredöme! Men på sin fortsatta väg in till Göteborgs centrum är sträckan i Gamla Allén kanske Göteborgs sämsta cykelhuvudled. Cykelfrämjandet har ofta sett i sociala medier hur cyklister dömer ut den som smutsig, gropig och med dålig ordning mellan cyklister och gående. Förvaltningens förslag gör inte bara stora förbättringar för cyklande, det ger också gående en fridfull allé som inte regnvattenstänkande cykeldäck omformar till ett smutsigt kraterlandskap. Därför ser vi denna högtrafikerade del som en prioriterad sträcka att uppgradera, inte minst för cykelstaden Göteborgs varumärke.

Stadsmiljönämndens beslut:

  1. Stadsmiljönämnden godkänner inriktningsbeslut för Södra vägen, Nya Allén –
    Engelbrektsgatan.
  2. Stadsmiljönämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med
    inriktningsbeslut enligt redovisad trafikområdesplan för resterande projekt längs
    med Södra vägen

Handling – 29. Deluppföljning Trafikförsörjningsprogram 2023 augusti

En utbyggd kollektivtrafik är viktig för att minska behovet av dagligt bilresande. Men det blir samtidigt en växande lockelse för dem som hittills cyklat, och även för dem som flyttar in i nya områden och ska välja sina nya resmönster. Cykel är betydligt närmare hållbarhet per personkilometer än kollektivtrafik. Därför behöver utbyggnad av kollektivtrafik ta god hänsyn till cykelns framkomlighet.

Enligt forskning från flera länder är det första som händer när kollektivtrafiken byggs ut att gående och cyklister hoppar över dit, och att vi helt enkelt reser mer. Det säger t.ex. VTI-professor Maria Börjesson i Ny Teknik: Ökad kollektivtrafik löser inte klimatproblemen. Även Stockholms handelskammares rapport “Cykeln stärker Stockholm” betonar cykelns roll som avlastning för kollektivtrafiken, det vill säga: Om fler cyklar behöver vi inte bygga ut kollektivtrafiken lika mycket.

Hur ska man göra för att så många som möjligt ska cykla, samtidigt som kollektivtrafiken ska vara riktigt konkurrenskraftig mot bilen? Vi ser gärna att SMN i alla projekt kräver god framkomlighet för cykel på viktiga leder, speciellt i samband med att kollektivtrafikens infrastruktur ska förändras.

Stadsmiljönämndens beslut:

Stadsmiljönämnden antecknar Västtrafiks deluppföljning till protokollet.

Cykelfrämjandet Göteborg i november 2023

Dela!