Yttrande inför Stadsmiljönämndens möte 2023-06-15

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 15 juni 2023.

2023-07-02: Uppdaterat med nämndens beslut

Då handlingar till SMN-möte 2023-06-15 ännu inte var publicerade på söndagen, kan vi inte lämna några synpunkter. Att detta händer för tredje gången sedan december är ett demokratiproblem. Vi önskar att åtgärder vidtas så att handlingar publiceras i god tid före kommande nämndsammanträden.

För bordlagda ärenden 6 och 10 vid föregående sammanträde vill vi hänvisa till vårt yttrande från i maj, se:

https://cykelframjandet.se/okategoriserade/2023/05/22/yttrande-infor-smn-2023-05-26/
Ärende 6 – Yrkande från (C) om uppskalning av pilotområde cykel.
Ärende 10 – Svar om parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor i Göteborg.

Beslut Ärende 6 – Yrkande från (C) om uppskalning av pilotområde cykel
Att Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en tidsatt plan över samtliga planerade åtgärder inom ramen för Pilotområde cykel. Beslutet motiveras med att förvaltningen redan anses arbeta med övriga delar av yrkandet.

Beslut Ärende 10 – Svar om parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor i Göteborg
Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att successivt införa parkeringsförbud för
elsparkcyklar (alternativ 2). Målsättningen att förbudet ska gälla i samtliga områden i
Göteborg. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på högre avgifter som kompenserar för ökade kostnader för förflyttning av felparkerade elsparkcyklar. Parkeringsförbudet ska även gälla i gångfartsområden inom Vallgraven samt Drottningtorget från och med 1 oktober 2023.

Cykelfrämjandet Göteborg i juni 2023

Dela!