Yttrande inför Stadsmiljönämndens möte 2023-03-30

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 30 mars 2023.

Vi kan inte lämna något vanligt yttrande inför detta sammanträde p.g.a. att handlingarna ännu inte var publicerade 27/3. Men vi vill ändå ge nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 30 mars 2023.

För kort reaktionstid inför nämndmöten

Denna gång var handlingarna ännu inte publicerade måndag 27/3. Även en vecka före möte är i kortaste laget då vi behöver läsa, formulera förslag, diskutera internt, förankra hos vår styrelse samt skicka till nämndledamöter i så god tid så att de hinner formulera eventuella yrkanden och rådgöra över partigränserna före nämndmötet. Sena handlingar strider direkt mot målet för Ny Organisation för Stadsutveckling om ökad transparens. Vi önskar en diskussion om hur detta kan förbättras.

Plats för pendlingscykelbanor behöver bevakas tidigt i planprocessen

Vi har formulerat nedanstående synpunkt till samråd om ”Detaljplan för bostäder, centrumutveckling och infrastruktur vid Kämpegatan inom stadsdelen Gullbergsvass”.

Det är ännu ett tydligt exempel på hur detaljplaner bygger bort möjligheter för utveckling av pendlingscykelnätet därför att cykelplanerna ännu inte konkretiserats. Kvartersplanering är ett strukturellt och återkommande problem som måste lösas. Vi vill uppmuntra SMN att ytterligare påverka planprocesserna i tidigt skede så att vi förbättrar chansen att få de gena och attraktiva cykelstråk som krävs för att möta stadens mål om ökad cykling.

Vår samrådssynpunkt i helhet är samlad nedan

 

Samrådsynpunkt om ”Detaljplan för bostäder, centrumutveckling och infrastruktur vid Kämpegatan inom stadsdelen Gullbergsvass”.

Kvartersplanering riskerar att göra Centralenområdet till en monumental barriär för cykling som isolerar de sydliga pendlingscykelstråken (Allén, Ullevileden) från de nordliga, speciellt till Hisingen.

Pendlingscykelstråken i blå feta linjer. Barriärområdet är rosaskuggat. Röd pil markerar gapet som behöver överbryggas. Karta från dp Verksamheter mm N om Centralen 2021.

Staden har själv pekat ut cykelbanan intill Nordstan tvärs igenom det allt större gångflödet i stadsutvecklingens spår som ett problem. De har flera gånger hänvisat framtida cykeltrafik till en möjlig bangårdsförbindelse. Därför borde detaljplanen för Kämpegatan nu tillförsäkra denna väg god pendlingscykelstandard för att ge Nils Ericsonsplatsens ökande gång- och kollektivtrafik lugn och ro. Det medför större krav på både bredder och framkomlighet än vad förslaget visar. Den viktiga möjligheten till omkörning kan inte uppfyllas av två för smala banor på var sida om körbanorna. Vi är även oroade över de många trafiksignalerna på så kort sträcka.

Ett yrkande inom TN 2021-09-23 efterlyste en lösning vid Nils Ericsonterminalen som dock visade sig hindras av en beslutad detaljplan norr om centralen. Vi är rädda för att flera detaljplaner låses utan ansvar för ett helhetstänk för pendlingscykelnätet, den allra högst prioriterade klassens cykelbanor, trots att det behöver samma goda helhetsplanering som kollektivtrafik och riksvägar genom staden.

Därför menar vi att kopplingen mellan de sydliga pendlingscykelstråken och Hisingsbron måste ha en bra lösning innan detaljplaner godkänns. Annars blir en bra lösning för cykel bara allt mer omöjlig. Om den inte kan skapas mellan centralen och Nordstan lär den behöva skapas här.

 

Cykelfrämjandets Göteborgskrets i mars 2023

Dela!