Öppet brev till Till Nämnden för Teknik och Förvaltningen för Teknik i Kungsbacka kommun

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

På GC-leden, som går fram på Säröbanans banvall, finns inom Kungsbacka kommun ett antal grindar, som försvårar framkomligheten.

Cykelfrämjandets Göteborgskrets har gett undertecknad i uppgift att utreda varför grindarna finns där och om det vore möjligt att avlägsna dem. Problemet med grindarna aktualiseras speciellt för föreningen i samband med den årliga ”Säröcyklingen” som föreningen anordnar. För två år sedan orsakade en av dessa grindar också en tragisk olycka då en av deltagarna omkom efter att ha kört på en grind.

Som vi ser det så måste grindarnas vara eller inte vara baseras på en avvägning mellan de fördelar man ser med att ha dem och de nackdelar och risker som de kan innebära.

Vi antar att sådana analyser genomförts och har fullt förtroende för att kommunen genomfört dem på ett klokt sätt och att den slutliga avvägningen gjorts korrekt.

För att stämma av frågan önskar vi ta del av analyserna. Vi har också försökt oss på en egen analys enligt följande:

Nyttan med grindar:

a) Man kan göra cyklister uppmärksamma på en korsande (bil)väg eller annan fara.

b) Kan förhindra att andra fordon nyttjar GC-leden.

Nackdelar och risker med grindar:

a) Grindarna hindrar även rullstolar och permobiler och liknande fordon.

b) Grindarna hindrar även de sk lådcyklarna ( 2 eller 3-hjuliga). Dessa blir allt vanligare nu när elassistans underlättar trampandet.

c) GC-leden ingår också i regionala och nationella cykelleder och turistande cyklister har ofta packningar, som gör cyklarna bredare och svårare att passera grindarna med.

d) I sin strävan att undvika hindren som grindarna utgör både för den legala trafiken och övrig, så tar man olika omvägar förbi dem. Detta skadar dikesrenar och annan kringliggande terräng.

e) Grindarna försvårar och fördyrar även underhållet av gc-leden dels genom att de i sig är underhållskrävande då de vandaliseras eller skadas på andra sätt och att de hindrar underhållsfordonen.

f) Om man kör på och fastnar eller förlorar balansen vid passage av grinden så riskerar man att cykla omkull och skada sig eller skada sig av själva grinden. Balansmomentet accentueras just för den här cykelbanan genom dess bitvis havsnära belägenhet i ett delvis öppet landskap med tvära vindkast, som cyklisten kan ha svårt att parera.

g) Passagen av grinden kräver också uppmärksamhet och innebär att varseblivandet av de faror som grinden just avsåg att öka i stället minskas.

h) De ”illegala” passagerna d) ovan är många gånger farliga genom att de har hala lerbottnar och asfaltkanter etc som speciellt i halt väglag innebär risker.

i) Ett effektivt cykelvägnät är en viktig komponent i vägtransportsystemet och grindar som skickar negativa signaler om möjligheten att cykelpendla eller motionera på skyddad väg är i sig en risk då den flyttar trafik till farligare (oskyddade) vägar

Avvägningen:
Då vi försöker väga fördelarna av grindarna mot nackdelarna av desamma så har vi svårt att finna annat än att grindarna är mer till förfång än till nytta.
När det gäller de rena riskmomenten förefaller det omöjligt att mitigera dessa utan att grindarna tas bort eller reduceras till halvgrindar.

Ett avlägsnande av grindarna skulle också innebära att gc-leden får samma standard i Kungsbacka kommun, som i Göteborgs kommun där det inte finns några grindar.

Tacksam för att få Nämndens synpunkter på ovanstående.

För Cykelfrämjandets Göteborgskrets

Med vänliga hälsningar,
Björn Bergdahl
bjorn@ibbab.se
Hällesås byväg 30
427 51 Billdal
phone +4631910788, +46 702203463

Dela!