Så hanterar vi personuppgifter

Under vintern 2022/2023 genomför Cykelfrämjandet en kartläggning kring Mountainbike på uppdrag av Tillväxtverket. I arbetet att ta reda på kunskapsläget i landet genomför vi att antal enkäter där vi behandlar personuppgifter enligt nedan.


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som mailadress, telefonnummer och namn. Syftet med en sådan behandling är för att för att kunna härleda respondenters svar och säkerställa att respondenter endast svarar en gång på enkäten. Vidare kommer vi använda uppgifterna för uppföljande samtal om sådant samtycke medges i enkäten.

Vi har fått dina uppgifter via enkäten för kartläggning av mountainbike i Sverige och hanterar endast dina uppgifter på vårt konto på Ungapped. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för insamlandet av dina personuppgifter är samtycket till att vi får göra så för att säkerställa kvaliteten i kartläggningen och möjligheten att återkoppla i ärenden som har med kartläggningen att göra. Deltagandet i enkäten är helt frivilligt.  Dina uppgifter kommer att sparas så länge arbetet med kartläggningen pågår, men längst 1 år från att enkäten lämnats in. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast inom kartläggningens projektgrupp på Cykelfrämjandet och med vår underleverantör Koucky & Partners. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är ansvarig projektledare på Cykelfrämjandet, Fredric Piper.  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på fredric.piper@cykelframjandet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Enligt förordning SKR 1982:668 ges ni tre veckor att besvara enkäten. Enkäten kommer skickas till tjänstemän inom kommun, region, länsstyrelse, företagare och intresseorganisationer för att kartlägga kunskapsläget runt hur man jobbar med mountainbike-relaterade frågor. Svaren kommer hanteras i aggregerad form och i rapporter, slutsatser och vidare rekommendationer behandlas all data anonymt. Den som samtycker till efterföljande samtal kring svaren i enkäten kommer tillfrågas i samtalet om möjligheten att redogöra för personens svar som källa.

Enkätundersökningen är samråd mellan Tillväxtverket och SKR.