Insändare i NT 2023-10-13

ÖstergötlandskretsenÖstergötlandskretsen

https://nt.se/insandare/artikel/okad-bilism-i-norrkoping-gynnar-ingen/rxvpyo8l

Cykelfrämjandet Östergötland bemöter utspel kring förändrad Trafikstrategi med ökat fokus på bilismen i Norrköpings innerstad! Debattartikeln som bemöts hittas här: ”De vill att bilen ska ta en större plats i Norrköping” NT 7/10

Foto av Josef

Norrköping har likt många andra städer under lång tid prioriterat bilismen över all annan transport.

Den nuvarande trafikstrategin måste ses mot bakgrund av att andra trafikslag försummats, inte minst cykeln vars infrastruktur mest fått nöja sig med den yta som blivit över. Det otillräckligt sammanhängande cykelnätet och många bristfälliga korsningar har följt som en konsekvens. En prioriteringsordning som tydliggör att detta mönster måste brytas är definitivt på sin plats.

Att åberopa rättvisa i försöket att kullkasta denna blir märkligt när det räcker med ett varv runt staden för att se hur mycket yta som redan ägnas åt bilars framkomlighet och förvaring.

Experimentet med storskalig bilism har upprepats världen över, och det är tydligt att ytterligare prioritering av bilismen inte är en framkomlig väg för att minska på de trafikproblem som oundvikligen följer hög andel bilism.

Begreppet inducerad trafik belyser att bilismens inneboende ytineffektivitet ger sig till känna så fort trafikproblem ska försöka avhjälpas med kapacitetshöjning genom ökat antal körfält eller parkeringsutbyggnad.

I stadsmiljöer finns alltid flaskhalsar som inte kan byggas bort, och den tillfälliga lättnad som följer kapacitetsutbyggnaden äts snabbt upp och med en snabb återkomst till ruta ett. En ökad andel bilism med samma eller sämre flöde gynnar ingen.

Så inte ens bilens framkomlighet gynnas på sikt av att ge upp den trafikstrategin som även L och KD helt nyligen varit med och tagit fram. Ytterligare beslag av yta till biltrafik, och biltrafiken i sig försämrar däremot både närmiljö och förutsättningarna för aktivt resande (gång och cykling).

Det är förstås kontraproduktivt för omställningen av stadens transporter, men är också negativt för folkhälsan med de ökade kostnader för offentliga sektorn det medför.

25 kvadratmeter per markparkering eller 15 kvadratmeter gatuparkering där ett flertal platser krävs per bil lägger snabbt beslag på stora ytor, och i staden innebär det alltid att något annat stryker på foten. Att prioritera andra trafikslag över bilen i ny planering är en nödvändighet för att komma ikapp det försprånget bilen givits tidigare, och för att förebygga att invanda mönster fortsätter leda till undermåliga lösningar för andra trafikslag.

Paris, centrala London, Barcelona, med många andra storsatsar på ökat aktivt resande, vilket sannerligen ligger i tiden. Att gå den motsatta vägen och låta Norrköping hamna efter i utvecklingen sätter oss inte i gott sällskap.

Dela!