Förebyggande av högersvängsolyckor

Varje år sker ett antal trafikolyckor mellan cyklister och högersvängande lastbilar där cyklister skadas allvarligt eller omkommer. I detta projekt har Cykelfrämjandet kartlagt problematiken och tagit fram möjliga åtgärder för att höja trafiksäkerheten för cyklister. Cykelolyckor i Sverige


Varje år skadas eller dödas ett stort antal cyklister i trafiken. Svenska aktörer arbetar efter Nollvisionen vilken innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Arbetet med att minska antalet högersvängsolyckor bör ses som en viktig del i vårt gemensamma arbete mot Nollvisionen.0
Allvarigt skadade
0
Mycket allvarligt skadade
0
Omkommer


Djupstudier av cykelolyckorna mellan 2007–2012 visar att majoriteten (69%) av dödsolyckorna skedde i konflikt med motorfordon. Av dem var 3 av 10 med tunga fordon som lastbil och buss och av dessa skedde i sin tur 4 av 10 när det tunga fordonet gjorde en högersväng. 


Image


Det innebär att 1 till 2 personer omkommer varje år
i en högersvängsolycka mellan cykel och lastbil eller buss. För att uppnå Nollvisionen behöver dessa olyckor elimineras.

1-1
omkommer i högersvängsolycka per år

Högersvängsolyckor mellan lastbil och cykel!


Lastbilar är stora och tunga. Om de kolliderar med oskyddade trafikanter, så som cyklister, så blir följderna ofta mycket allvarliga. Med högersvängsolyckor syftar vi på då tunga fordon så som lastbil eller buss svänger höger och kör på cyklister som cyklar rakt fram. 


Image

Illustration av en högersvängssituation, ur Volvo Lastvagnars ’Stanna, titta, vinka’-material.


Olyckorna sker främst i tätortsmiljö. Korsningarna kan vara trevägs- eller fyrvägskorsningar med eller utan signalreglering. Det kan också vara cirkulationsplats eller avfart längs sträcka. Cyklister kan cykla i blandtrafik eller ha separerad cykelbana eller cykelfält till höger i körfältet. 


 

De farligaste situationerna är:

 

- När både cyklisten och lastbilen startar efter att ha stannat vid ett rödljus.

- När en cyklist närmar sig korsningen med fart samtidigt som lastbilen startar.

 

Se upp för höger framhjul!


Den farligaste platsen är nära höger framhjul. Risken i dessa situationer är att lastbilschauffören inte upptäcker cyklisten på grund av att cyklisten är i lastbilens döda vinkel eller är svår att se i speglarna. Lastbilen börjar sedan svänga och kolliderar med cyklisten. I många fall var det just vidvinkelspegeln för döda vinkeln som var felinställd.

Cyklister blir antingen påkörda på sin vänstra sida eller framifrån. Kollisionspunkten på lastbilen är vid högra framlyktan, vid förarhytten eller främre delen av släpet samt framifrån. För lastbilar med släp skedde kollisioner också på bakre delen av släpets högra sida.


Image

Photo: The Danish Road Safety Council


Förebyggande åtgärder


Det är svårt att förutse exakt var en olycka ska ske men det går att öka chansen till ett fungerande samspel och minskad olycksrisk genom arbete på flera olika plan.


Säkra fordon


Tekniska system i lastbilen som hjälper föraren att uppmärksamma cyklister

Utformning


Tydlig utformning av infrastrukturen som främjar god sikt och säkert beteende


Kunskap


Ökad kunskap hos både förare och cyklister om riskerna och vad som är ett säkert beteende


Säkra fordon behövs


Tunga lastbilar med hög front, begränsad sikt och stora döda vinklar utgör en risk i tätortsmiljöer med oskyddade trafikanter. En av de viktigaste egenskaperna för säkra fordon i stadsmiljö är god sikt runt om hela fordonet. Nya regler har utarbetats med krav på tekniska system som ska hjälpa lastbilsförare att upptäcka oskyddade trafikanter. Dessa har potential att avstyra högersvängsolyckor.

Utformingen behöver vara säker


Hur en korsning utformas är en del för att bygga upp en infrastruktur som gör att trafikanter kan färdas snabbt, smidigt och säkert i trafiken. För att gatumiljön eller en korsning ska tolkas rätt av de trafikanter som använder den är det viktigt att de utformas på ett konsekvent sätt. Gör väghållarna detta ökar möjligheten att trafikanterna beter sig på ett förutsägbart sätt som gör att samspelet mellan dem fungerar.

Läs mer om de olika situationerna genom att klicka på flikarna.


Image

Schematisk bild över olika situationer.Blandtrafik

En cyklist som färdas i blandtrafik hamnar inom förarens synfält, detta kan minska risken för kollision. Ju smalare körbanan kan bli ju större hänsyn måste både en cyklist och ett motorfordon ta till varandra, bland annat genom att de inte kan köra jämsides.


Dessa fysiska åtgärder minskar risken när en lastbilsförare ska svänga. Men har lastbilen börjat svänga så ligger det ett stort ansvar på cyklisten att inte fortsätta att cykla utan att bromsa in och släppa förbi lastbilen.

KUNSKAPEN OM RISKERNA BEHÖVER HÖJAS


Vissa beteenden är säkrare än andra. Cyklister bör inte placera sig på insidan om en lastbil utan istället stanna framför eller hålla sig bakom. Lastbilsförare bör inte köra om en cyklist på väg fram till korsningen utan lägga sig bakom, samt utföra ett extra orienteringsstopp innan sväng. Extra fokus på högersväng i utbildning för lastbilsförare och informationskampanjer som uppmärksammar cyklister om riskerna och sin egen sårbarhet. Ett kraftfullt verktyg är att ta fram filmmaterial. 

Informationsfilmer


"Undgå højresvingsulykker"
Öppna i nytt fönster

"Statens vegvesen - Blindsone"
Öppna i nytt fönster

"Stopp, se og vink"
Öppna i nytt fönster


Informationsmaterial


Image
Image
Image

Tips


 

Tips till förare
Förhindra högersvängsolyckor – det är
ditt ansvar

 

1. Justera alltid speglarna korrekt.​

2. Titta noga efter, både när du närmar dig en korsning, medan du står stilla, och medan du svänger, så kan alla olyckor undvikas.​

3. Du måste ha full uppmärksamhet mot resten av trafiken, både genom att vara pigg och utvilad, och genom att använda mobilen, titta på kartor eller annat.​

4. Stanna helt, precis innan du börjar själva svängen, och se dig noga för igen.​

5. Använd alla speglar, vindruta och sidofönster flera gånger och flytta dig när du tittar i speglarna så undviks döda vinklar.​

6. Var särskilt uppmärksam på cyklister där det förekommer vägarbeten, skyltar eller allt annat som kan begränsa din sikt, distrahera din uppmärksamhet eller komplicera svängningen.

 

 

Tips till cyklister
Du är den sårbara när en lastbil svänger höger

 

1. Håll ett öga på lastbilar när du närmar dig en korsning eller stannar vid en korsning. Håll särskilt koll på lastbilar bredvid eller bakom dig.​

2. Var medveten om att den farligaste platsen är i det främre högra hörnet av en lastbil.​

3. Lastbilen har väjningsplikt, men lita inte på att föraren har sett dig.​

4. Undvik att vara för nära en stillastående eller körande lastbil som kan vara på väg att svänga. Om det behövs, håll dig bakom lastbilen.​

5. Kör inte för fort, särskilt när du närmar dig och passerar en korsning.​

6. Se till att du kan höra och se den övriga trafiken.


FORTSATT ARBETE


Cykling diskuteras i många olika forum i Sverige. Men det saknas ett tvärsektoriellt krafttag som kopplar samman olika aktörer för att specifikt angripa högersvängsproblematiken. I Danmark har Højresvingsgruppen haft stor framgång. Detta projekt samlade svenska aktörer för workshops. De ser dock inget behov av ett särskilt Råd mot högersvängsolyckor, istället är det viktigt att frågan lyfts i befintliga grupper där säker cykling diskuteras. Att se till att frågan lyfts och att åtgärder vidtas är en fortsatt utmaning för de aktörer som arbetar med säker cykling.