BAB - Bike Across the Baltic

Projektet Bike Across the Baltic - Improving bicycle tourism around the Baltic Sea (BAB) syftar till att utveckla cykelleden EuroVelo 10 som går genom alla nio länder i Östersjöregionen. Projektet fokuserar på utvalda sträckor i projektpartnerländerna Estland, Finland, Polen och Sverige. Cykelfrämjandet är projektets svenska partner som samordnar arbetet med svenska aktörer. 


Intresset för hållbart och aktivt resande med intermodala transportalternativ, inklusive kollektivtrafik och cykling, ökar. Projektets partners har däremot observerat att tjänsterna längs Euro Velo 10-rutten ännu inte utvecklats till sin fulla potential. De regionala och lokala myndigheter som genomför utvecklingen och förbättringen av cykelvägen längs EV 10-sträckan har olika kapacitet för sitt arbete. Detta leder till en ojämn och fragmenterad utveckling av rutten och hindrar små och medelstora företag och icke-statliga organisationer att effektivt arbeta för att främja cykelturismen längs rutten och förbindelserna mellan länderna. Projektet kommer att erbjuda möjligheter till förbättrat inter- och transnationellt samarbete genom samskapande och kamratlärande workshops.  

BAB-projektet kommer att ta itu med bristen på trans-baltiskt samarbete mellan regioner och transport- och turismintressenter genom att stärka offentliga myndigheters organisatoriska kapacitet att utveckla och förbättra EV10. Detta kräver fem typer av åtgärder:  


  • Benchmarking av cykelturism och intermodala transportinitiativ  
  • Ruttbedömning och beskrivningsutveckling  
  • Kapacitetsutveckling och peer learning-aktiviteter  
  • Kunskapsöverföring  
  • Förbättra kommunikationen till lokala medborgare och besökare  

Välutvecklade hållbara transnationella cykelturismvägar med kollektivtrafikförbindelser förbättrar Östersjöregionens förbindelser och tillgänglighet och skapar nya möjligheter att utforska den för medborgare och besökare.  

Allmänn information

Projektets webbsida: https://interreg-baltic.eu/project/bab/  

Finansieringsprogram: Interreg Östersjöregionen 2021-2027  

Prioritet och mål: KLIMATNEUTRALA SAMHÄLLEN, SMART GRÖN MOBILITET  

Budget:  

Totalt: 0,50m. eur.  

ERUF: 0,40m. eur.  

Genomförandeperiod: augusti 2023 – juli 2025  

Partnerskap  

Turku University of Applied Sciences (Ledande partner)  

Cykelfrämjandet 

Pomorskie Tourist Board  

The Finnish Center for Cycling Tourism / Finnish Cyclists' Federation  

CityBike Ltd  

 Visit Turku Archipelago Ltd.  

Projektledare:  

Heidi Heikkilä  

Turku University of Applied Sciences   

Heidi.heikkila@turkuamk.fi  

+358403550135 Image