Protokoll fört vid årsmötet med Cykelfrämjandet Vetlanda den 4 februari 2018 i Alliansgården Vetlanda.

Närvarande 40 st

1. Årsmötet öppnas

Ingvar Karlsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat

2. Godkännande av dagordning för årsmötet

Årsmötet beslöt godkänna dagordningen.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Till ordförande för mötet valdes Ingvar Karlsson och till sekreterare Carina Karlsson.

4. Val av 2 personer till att justera dagens protokoll.

Till att justera dagens protokoll valdes Eivor Lindquist och Rune Eknäs.

5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.

Mötet godkände detta.

6. Verksamhets och ekonomisk berättelse.

Verksamhetsberättelse för 2017 lästes upp av Carina Karlsson och Ulla Björklund redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Då ingen hade något att invända godkändes verksamhets berättelsen och den ekonomiska berättelsen och lades till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse .

Revisorernas berättelse lästes upp av en av revisorerna. Då inget fanns att anmärka på godkände årsmötet revisionsberättelsen och den lades till handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslöt bevilja ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Verksamhetsplan för 2018.

Verksamhetsplan för 2018 lästes upp av Ingvar Karlsson.  Bifogas protokollet.

10. Årsmötet beslöt att Vetlanda kretsen betalar medlemsavgiften som ett prova på år första året. Att eventuellt annonsera i tidningar och sociala medier för att värva nya medlemmar. Årsavgift för gamla medlemmar 100 kronor per år, för nya medlemmar ingen avgift samt ta bort 20 kronan för enstaka tur.

11. Val .

Cecilia Sanne nyvaldes till styrelsen för 2 år

Ulla Björklund kassör , Carina Karlsson sekreterare och Ingvar Karlsson ordförande omvaldes till styrelsen på 1 år.

Till revisorer valdes Laila Folkesson och Inger Edeborg på 1 år.

Till valberedning valdes Alf Karlsson och Inger Nykvist på 1 år.

Hemsidan sköts av styrelsen.

12. Övriga frågor.

Valberedningen informerade om att vi är för få i styrelsen, svårt att få nya ledamöter till styrelsen. Om inte valberedningen inför nästa år lyckas få tag på nya ledamöter riskerar föreningen att läggas ner.

Turer.

Förslag på att starta från någon annan ort på någon tur. Upptakt 23 April, Cykelstart 7 maj.

13. Årsmötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Carina Karlsson

Sekreterare