Årsmöte 2022 Cykelfrämjandet Storstockholm

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Bästa medlem,

Det är dags för årsmöte 2022 för Storstockholmskretsen. Nu kan vi äntligen ses på riktigt igen, stort tack för tålamodet med de digitala årsmötena.

Vi har bjudit in Susanne Wolmesjö som gästföreläsare:

Rörelse och hjärnan
Forskning visar att fysisk aktivitet och sensomotorisk träning påverkar vår förmåga att hantera stress och utveckla våra kognitiva förmågor på ett positivt sätt. Föreläsningen berör dessa områden och varvar teori med praktiska vardagstips.

Susanne Wolmesjö är en erfaren föreläsare och utbildare inom pedagogik, kognitiv neurovetenskap, fysisk träning och stresshantering. Hon jobbar med elitidrottare på GIH och KTH, undervisar på Bosön Idrottsfolkhögskola och har en praktik där hon jobbar praktiskt med neurosensomotorik och KBT.

Magnus Nilsson berättar om planerna för årets flerdagarstur till Finland och Östra Nyland. Därefter går vi tillsammans igenom verksamheten som varit och utser vår nya styrelse och valberedning.

Datum och tid: Måndag den 28 mars kl 18.00
Plats: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig till årsmötet senast tisdag den 25 mars via den här länken: https://forms.gle/x2SETzd756ZNPukt7
Om du har några funderingar eller undrar om en sen anmälan är möjlig kan du höra av dig till [email protected]

Vill du föreslå en kandidat för styrelsen eller valberedningen – kontakta valberedningen via [email protected] senast den 25 mars. Om du har funderingar eller vill skicka en motion till mötet mejla styrelsen på [email protected] senast den 25 mars.

Nedan finner du dagordningen och möteshandlingarna för årsmötet.

Varmt välkommen!
Styrelsen för Cykelfrämjandet i Storstockholm

 

Dagordning för årsmöte den 28 mars 2022

Cykelfrämjandets krets i Storstockholm

Dagordning

 1. Justering av röstlängd
 2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 3. Val av ordförande för sammanträdet
 4. Val av sekreterare för sammanträdet
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
 6. Styrelsens årsberättelse (verksamhetsberättelse)
 7. Revisorns berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Övriga frågor, som skall behandlas enligt stadgarna
 10. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år
 11. Val av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter jämte suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Val av ombud till riksföreningens allmänna sammanträde
 15. Mötets avslutande

Möteshandlingar

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2021
Verksamhetsberättelse 2021
Budget CF Storstockholm 2022
Revisionsberättelse 2021
Valberedningens förslag 2022

Dela!