Remissvar Kollektivtrafikplan 2050

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Cykelfrämjandets ortskrets i Storstockholm har via sin remissgrupp samlat in synpunkter på Kollektivtrafikplan 2050. Remissgruppen uppskattar att cykelns betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet har belysts på flertalet ställen. Dock saknar vi konkreta målformuleringar som gör det enklare för stads- och trafikplanerare att utforma lösningar utifrån och sen följa upp på resultaten. Särskilt efterfrågar Cykelfrämjandet högre ställda mål om att kunna medföra cykel på samtliga av regionens kollektivtrafikslag. Tydligare ambitioner gällande utformning av cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, och vidare samordning med kommuner för bättre utformning av cykelvägar till dessa noder, vore också önskvärt.

Läs hela remissvaret

Dela!