Remissvar Regional cykelplan för Stockholms län

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Cykelfrämjandets Storstockholmskrets har genom en remissgrupp samlat in synpunkter på remissversionen av den regionala cykelplanen för Stockholms län. Sammantaget ställer sig remissgruppen positiv till de förslag som framförs. Region Stockholm har visserligen inte kontroll över alla verktygen för att genomföra många av åtgärderna men det är värdefullt att kompetens samlas för att samordna insatserna. Samtidigt finns mycket kvar att göra för att cykelns potential ska kunna nå ett brett genomslag i Stockholmsregionen.

Något som remissgruppen hade önskat är tydligare målformuleringar och visioner för hur cyklingen ska kunna utvecklas bredare i samhället. Det pekas på flertalet problem för ökad cykling på bred front men dessa lämnas i flera fall utan förslag till lösningar. Genom innovation, planering och prioritering skulle vi troligtvis kunna nå ett bredare genomslag för cykeln som trafikslag.

Läs hela remissvaret

Dela!