Remissvar Täby Översiktsplan 2050

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Cykelfrämjandets Storstockholmskrets har genom en remissgrupp samlat in synpunkter till Täbys översiktsplan 2050. Gruppen vill börja med att berömma en gediget utformad översiktsplan som är lätt att sätta sig in i och har en tydlig struktur.

Generellt anser remissgruppen att cykelns roll i Täbys framtida stadsbild har belysts men att förbättringar och tydligare prioriteringar kan göras för att ännu mer lyfta fram vikten av en god infrastruktur för cykling. Den samlade bilden som remissgruppen tar med sig är att planen lovar allt till alla. Givet cykelns status i kommunen idag ser vi en risk att dagens bilfokuserade prioriteringar spiller över på morgondagens prioriteringar. Vi tycker att ett modigare ställningstagande, som uppmuntrar till mer aktiva transporter, hade kunnat göra Täby till en mer attraktiv stad att leva och vistas i år 2050. Täby har som målsättning att cyklandet ska öka kraftigt framöver och därmed bör cykeln få en ännu mer framträdande plats i översiktsplanen annars riskerar det snarare bli antalet biltransporter som ökar i samband med att Täby byggs ut.

Läs hela remissvaret här

Dela!