Cykelolycksfallförsäkring

Försäkrad
Varje person som är medlem i Cykelfrämjandet (Sverige) är försäkrad enligt denna gruppförsäkring med Solid Försäkring/Chubb, i kontakt med Solid Försäkring.

Solid Försäkring/Chubb ansvar för att försäkringen inträder, dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte eller anslutit sig till cykelfrämjandet. Detta gäller dock inte vid den försäkrades begäran att försäkringen ska träda i kraft först senare.

Försäkringen omfattar de kunder som:
1. Tecknat ett medlemskap hos Cykelfrämjandet under gruppförsäkringsavtalstiden och
2. Ägaren till medlemskapet är en privatperson som är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige.

Försäkringen gäller olycksfallskada som förorsakats den försäkrade till följd av eller under det att den försäkrade deltar i amatörcykeltävlingar, inklusive träning i samband med sådan, cykelturer och när den försäkrade cyklar mellan hemmet och ordinarie arbetsplats, under försäkringsperioden.

Försäkringen täcker personskador orsakade av olycksfall som drabbat den försäkrade under cykelturen, oavsett när på dygnet olyckan inträffat.

Försäkringen omfattar

  • medicinsk invaliditet (max 800 000 kr),
  • tandskada (max 24 000 kr),
  • dödsfall (max 40 000 kr),
  • vårdkostnad (max 2 400 kr),
  • resekostnad (max 8 000 kr)
  • skada på cykelhjälm (max 500 kr) orsakad ofrivilligt av en plötslig yttre händelse.

Med olycksfallsskada förstås kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.

Med olycksfallsskada avses inte kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, åldersförändringar eller förslitningsskada.

Eventuell självrisk för den försäkrade vid ersättningsbar skada framgår av vid var tid gällande försäkringsvillkor.

Så här gör du vid skada
Den försäkrade vänder sig till Cykelfrämjandet på E-post: [email protected] för att anmäla en eventuell skada. Cykelfrämjandet skickar sedan anmälan vidare till Solid Försäkring/Chubb.

Därefter kommer du få en blanketten av Solid Försäkring/Chubb där du själv fyller i nödvändiga uppgifter och du har sedan själv direkt kontakt med försäkringsbolaget.

Du får ett svarskuvert som du använder när du sänder in dina papper.

I överensstämmelse med god branschpraxis förbinder sig därmed Solid Försäkring/Chubb att handlägga anmälda försäkringsfall och sköta kontakt med anledning av skadereglering direkt med varje försäkrad kund.

Glöm inte att skriva under med din namnteckning och glöm inte att spara alla kvitton på utlägg du haft i samband med olyckan.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: [email protected]
För mer information om villkorets innehåll vad som gäller och med viktiga undantag finner du här (PDF).