Granskning av detaljplan, som vanligt saknas genhets- och restidsanalys

JönköpingskretsenJönköpingskretsen

Cykelfrämjandet granskar löpande detaljplaner som Jönköpings kommun tar fram och lämnar samråd.

I det cykelprogram som Jönköpings kommun beslutade om våren 2017 står det på sidan 19 att ”Genhetskvoten för cykel ska vara god när nya områden planeras (1-1,25=mycket bra, 1,25-1,5=OK)” samt ”Restidskvoten mellan cykel och bil ska vara god (max 1,3)
när nya områden planeras.”

Det tog till hösten 2019 innan första detaljplanen som nämnde dessa kvoter lades fram. Men oftast görs INTE dessa analyser. Görs inte analyserna vet man inte om man har utformat en effektiv och attraktiv cykelinfrastruktur. I denna detaljplan är det dessutom ett stort centralt område som planeras. Så cykelinfrastrukturens utformning är extra viktig.

Förhoppningsvis tar kommunen åt sig av våra synpunkter och genomför analyserna och anpassar detaljplanen ifall kvoterna inte uppfylls.

Dela!