80 % av trafikanterna gör fel, då är det inte fel på trafikanterna!

JönköpingskretsenJönköpingskretsen

Jönköping har en nybyggd cykelpassage + övergångsställe på ett högtrafikerat huvudcykelstråk. Cykelpassagen korsar en nybyggd väg (40 km/h) från en rondell in till ett nybyggt bostadsområde, Munksjöstaden.

80 % av de gående väljer cykelpassagen

 

Jönköping marknadsför sig som en cykelstad med ett nyantaget cykelprogram (våren 2017) och ambitiösa mål om ökad cykling.

Problemet är att cykelpassagen är kraftigt indragen med obefintliga svängradier, vilket gör att ca 80 % av de gående använder cykelpassagen istället för övergångsstället som är ännu mer indraget.

Detta skapar konflikter och risk för olyckor. Framkomlighet för cykeltrafik och gående begränsas.
Lösningen går emot cykelprogrammet och riktlinjerna för hur huvudcykelstråk ska utformas där hastigheter på 30 km/h ska möjliggöras.

Cykelfrämjandet Jönköping har träffat några av de ansvariga tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret som tyvärr inte ser några brister med lösningen utan anser att den är byggd så bra som det går.

 • ”Vi måste kompromissa”
 • ”Vi gör det här för de oskyddade trafikanternas skull”
 • ”Det är inte fel att få ner farten på cyklisterna”
 • ”Man får visa lite hänsyn”
 • ”Det är rimligt med svängar på 90 grader på huvudcykelstråket”

Var några av kommentarerna fick när vi ifrågasatte lösningen och de själva kunde se det faktum att 80% av trafikanterna gör fel.

Rött visar befintlig lösning, Grönt Cykelfrämjandets förslag på lösning.

 

Att lösningen är på ett högtrafikerat huvudcykelstråk med stora möjligheter till ökad cykelpendling med anslutning till nya och planerade bostäder, kontor och kanske ny järnvägsstation var inget som påverkat beslutet om vald lösning.

Cykelfrämjandet anser att det är anmärkningsvärt att tjänstemän utformar lösningar tvärtemot riktlinjer och policies och som är trafikfarliga och utformade så att de inte går att vinterväghålla konventionellt, än mindre sopsalta.

Cykelpassagen är så krokig och smal att den inte går att snöröja.

Cykelfrämjandet kräver därför att lösningen byggs om enligt cykelprogrammet, dvs:

En rak cykelöverfart med samma bredd som cykeldelen av gång- och cykelvägen (3 meter) med ett övergångsställe bredvid. Detta gör det tydligt för alla trafikanter så det blir lätt att göra rätt och på köpet enkelt att vinterväghålla. Framtidssäkrat för sopsaltning.

Fördelar med nya lösningen:

 • Den uppfyller kraven i cykelprogrammet.
 • Den får plats på den yta som finns tillgänglig.
 • Den går att göra bred och rak.
 • Gående kan fortsätta gå rakt fram på övergångsstället som leder vidare till gångdelen av gång- och cykelvägen.
 • Väjningsplikten för vägtrafiken in till rondellen kan sättas före cykelöverfart och övergångsställe utan att sikten försämras.

Nackdelar med nya lösningen:

 • Bilister som ska in till bostadsområdet får stanna “i rondellen” för att släppa fram oskyddade trafikanter (rondellen är dubbelfilig, så det blir inte stopp). Idag finns det plats för en bil mellan rondell och cykelpassage. Här prioriteras gående och cykel framför bil.
 • Bilister som ska ut från bostadsområdet måste lära sig att stanna vid väjningsplikten och inte på cykelpassage/övergångsställe, bör kunna avhjälpas med färgad cykelöverfart samt informationskampanjer. Samma problem finns idag där föraren av bil två i kön ofta blockerar cykelpassage och/eller övergångsställe då hen kört så långt fram som möjligt istället för att vänta före övergångsstället.

Cykelfrämjandet hade kunnat tänka sig en indragen cykelöverfart byggd med korrekt utformade svängradier, problemet är att de nybyggda husen är placerade så att godkända svängradier inte kan uppnås. Det är under all kritik att inte en optimal lösning för cykel- och gångtrafik ens tycks ha funnits med som en förutsättning för byggandet av och vid Munksjöstaden.

Övriga problem med befintlig lösning:

 • Cykelpassagen är smalare (2,3 m) än cykeldelen av anslutande gång- och cykelväg (3 m).
 • Stolpe 40 cm från cykelpassagen i innerkurva, ska vara minst 125 cm enligt GCM-handboken.
 • Övergångstället “pekar” rakt in i väggen på närmaste fastighet vilket inte uppmuntrar folk att använda det.
 • Cyklar man på gång- och cykelvägen genom cykelpassagen tar det dubbelt så lång tid som att cykla genom rondellen i blandtrafik.