Yttrande inför Trafiknämndens möte 2021-10-28

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Inför Trafiknämndens möte torsdag 28 oktober har Cykelfrämjandet skickat ett yttrande till nämndens ledamöter. Ladda ned vårt tresidiga yttrande här. Nedan kommer ett axplock av våra synpunkter:

Handling 10: Göteborgsförslag 8437 Skärgårdstrafik

Om pendlingscykelbanan till Saltholmen förbättras enligt genomförandestudien Stigberget-Saltholmen, kan cykeltrafiken där öka. Då ökar också behovet av att ta med cykel på färjorna till södra skärgården. Det bör beaktas när nya elfärjor beställs.

Handling 25: Mynning av spårvägstunnel vid Linnéplatsen

Det behövs en tydligare redovisning av konsekvenser för gående och cyklister. Vi ser fyra punkter där alla relationer behöver beskrivas:
1. Linnégatan, både östra och västra sidan
2. Slottsskogens entré
3. Övre Husargatan
4. Dag Hammarskölds boulevard
Man bör ta höjd för att gång- och cykeltrafiken i Linnéområdet ökar, och man behöver ta hänsyn till ökad pendlingscykeltrafik och dess behov av att nå Linné. Omvägar där gång- och cykeltrafik tvingas korsa fler gator och spår än nödvändigt försvårar. Korsningar över flera samlade spår utan väntplatser emellan försvårar också. Då måste det vara fritt på samtliga för att man ska kunna komma över.
Vi önskar att TK redovisar vad de fyra alternativen innebär för gåendes och cyklandes framkomlighet.

Handling 30: Upprustning av kanalmurar längs Fattighusån

Vi tycker det är mycket bra att det kan möjliggöra en utmärkt cykelbana hela vägen längs Fattighusåns norra sida, förbi Drottningtorget, längs Norra Hamngatan och via den beslutade gång- och cykelbron ända till Hugo Hammars kaj och Lindholmen.
Nya spårvägsleder kan göra att denna cykelled blir helt fri från spårvagnar. Många besvärligheter i dagens cykelnät skulle kunna undvikas med en sådan lösning.

Dela!