Nämndmöte om elsparkcyklar och svängfester

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Inför Trafiknämndens möte 23 september skickade vi synpunkterna nedan till nämndens ledamöter. CF Göteborg yttranden inför TN-mötet 210923, drygt två sidor.

I korthet anser vi:

Elsparkcyklar:
Villkoren för polistillstånd för uthyrning av elsparkcyklar på offentlig plats borde utformas så att parkering i centrala Göteborg endast tillåts på avsedda parkeringsplatser och att parkering i övriga områden i centrala Göteborg blockeras genom geofencing.

Svängfest Skånegatan

Spårväg i Engelbrektsgatan:
Trafikkontoret har gjort gulmarkerade ändringar i GFS, men våra två synpunkter inför förra nämndmötet kvarstår:
1. Pendlingscykelstråket längs Skånegatan ges en följd av tvära svängar, så kallad svängfest, som försämrar komforten och ökar halkrisken vid halt underlag. Det behövs en lösning som prioriterar pendlingscykeltrafiken högre och som är mer lik körbanans bekväma kurvor.
2. Hur ska en dubbelriktad cykelbana längs Engelbrektsgatans norra sida vid Heden kunna kopplas till den redan byggda banan som går på södra sidan vid Vasakyrkan-Arkivgatan? Borde endera banan flyttas så att de kommer på samma sida?

I brevet kommenterar vi också Västtrafiks trafikplan 2023, genomfartstrafik på Linnégatan, samt Gång- och cykelbana direkt från Olskroken till Kruthusgatan.

Dela!