Yttrande inför TN:s möte 2021-06-17

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandets göteborgskrets vill lämna nedanstående synpunkter till ledamöter i Trafiknämnden inför sammanträde 17 juni 2021. Samma text finns som PDF här.

Handling – 10 Genomförandestudie (GFS) Centralen
Handling – 11 Godkännande av genomförandestudie Gatuanläggningar inom Centralenområdet

 • I tjänsteutlåtandet till handling 11 står det ”Gående och cyklisters framkomlighet prioriteras, bland annat genom separerade gång- och cykelbanor samt fler säkra korsningsmöjligheter.”
  • Betyder detta att cyklister prioriteras genom grön våg och/eller att motortrafik får väjningsplikt i möte med cyklister?
  • Förekomsten av separerade gång- och cykelbanor samt säkra korsningsmöjligheter är inte entydigt med att prioritera cykel.
 • Hisingsbrons anslutningar har gjort området till en större barriär med långa restider för cykel. Det är högprioriterat att det blir smidigt att ta sig fram i området och vidare till andra destinationer.

Handling – 19 Göteborgsförslag 5297 – Bygg ut färjetrafiken mellan Hisingen och Majorna

 • Det behövs minst en ny förbindelse i tät skytteltrafik mellan Stenpiren och Älvsborgsbron för att cyklister ska våga räkna med den.
 • Tjänsteutlåtandet hänvisar till Älvutredningen som tyvärr förbiser att älven är en stor barriär för cykling och det är ca 3,6 km mellan tilltänkta Packhuskajbron och Älvsborgsbron.
 • Älvutredningen förespråkar att färjor ska gå i sicksack över älven och inte som skyttlar. Detta är fel strategi om man vill främja cykling.

Handling – 31 Program Bangårdsförbindelsen

 • Det är jättebra att staden adresserar centralenområdets barriär
 • Barriäreffekten riskerar dock att kvarstå då Bangårdsförbindelsens nuvarande tilltänkta läge(n) innebär omvägar och kopplar dåligt till Hisingsbron.
 • Alternativ och komplement till Bangårdsförbindelsen för cykel bör utredas, exempelvis en så kallad cykelslang eller tunnel.
 • Hur hög skulle Bangårdsviadukten bli och vad blir det för längd och vinkel på anslutningarna? Hur många stopp blir det mellan Hisingsbron och Allén med nuvarande planer?

Handling – 34 Göteborgsförslag 5343 – snöröjningsstatus av cykelbanor i dynamisk karta

 • Det är ett bra förslag som gör det lättare att cykla på vintern och ger även uppdragsgivaren en kontrollmekanism gentemot utföraren.
 • Förslaget bidrar till att nå stadens trafik- och miljömål, men får inte ses som ett substitut till att förbättra snöröjningen.

Cykelfrämjandets Göteborgskrets, juni 2021

Dela!