Cykelfrämjandet yttrar sig om ny bussdepå intill Säröbanan

Vi har skickat in nedanstående yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

Staden planerar en ny bussdepå vid Radiomotet intill Säröbanan, en av stans populäraste cykelbanor och utpekad som sk pendelcykelstråk. Cykelfrämjandet har tagit del av planbeskrivningen, och vi är oroliga för att pendlingscykelbanan försämras.

I planbeskrivningen framgår att bussarna ska nå depån dels via Radiovägen, dels via en ny utfart till Radiomotet. Den nya utfarten korsar dagens pendlingscykelbana i samma plan. Planbeskrivningen anger dock att pendlingscykelbanan ska flyttas väster om Antenngatans förlängning, och göra en nittiograderssväng via Antenngatan och Radiovägen. Det finns redan en cykelbana i den sträckningen, men det är inte den som är dagens pendlingscykelbana. Pendlingscykelbanan går idag i en genare sträckning en bit österut, och korsar Radiovägen planskilt.

Stadens cykelprogram (Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025. Trafikkontoret Rapport 2:2015) anger att pendlingscykelbanor ska tillåta cykling med en medelhastighet av minst 20 km/h på en sträcka av 2 000 meter, och ge möjlighet till säkra omcyklingar, oavsett cykelvolymer.

Planbeskrivningen beskriver inte hur detta ska uppnås om pendlingscykelbanan dras i en omväg och en tvär sväng via Antenngatan och Radiovägen.

Vidare är det anmärkningsvärt att det saknas en karta i planbeskrivningen som visar hur pendlingscykelbanan påverkas. Det motiveras inte heller varför depån behöver en ny utfart i plan, när det redan finns en planskild förbindelse mellan Radiomotet och Antenngatan via Radiovägen.

Om den nya utfarten är nödvändig kan pendlingscykelbanan dras i en skärning genom kullen, under utfarten. Det skulle minska höjdskillnaden på cykelbanan. En annan lösning vore att dra om pendlingscykelbanan i en ny, genare, planskild sträckning öster om Järnbrottsmotet.

Cykelfrämjandet anser att staden bör återkomma med en lösning på hur pendlingscykelbanan förbi depån kan utformas för att nå upp till kraven i stadens cykelprogram. Det kan ske exempelvis genom att undvika korsning mellan bussgata och pendlingsbana, eller låta dem korsa planskilt. Lösningen bör redovisas med en karta som tydliggör konsekvenserna för cykelbanorna.

Cykelfrämjandets göteborgskrets

Cykelfrämjandet i media om nya Korsvägen

Under det gångna året har Cykelfrämjandets göteborgskrets pratat i media om nya Korsvägen. Vi har påpekat att det blir bättre för både gående och cyklister om nya Korsvägen utformas enligt stadens Cykelprogram. Läs mer på länkarna nedan.

Korsvägens framtid oroar cyklister. P4. 3 juli 2018

Svårt för cyklister vid nya Korsvägen. ETC Göteborg 5 juli 2018

Cyklisterna dissar nya Korsvägen. Göteborg Direkt 7 juli 2018

Krönika: Cykelbanor håller cyklister borta från gående på Korsvägen. Yimby Göteborg 14 November 2018

Göteborgs stad måste bli bättre på cykel. ETC Göteborg 18 december 2018

Omtag på trafiksäkerhet

När man främjar cykling kommer man snart till ämnet cykelsäkerhet. Många har starka åsikter om detta, och en del har personliga tragedier bakom sig. Hur hanterar man detta? För att prata om det har Cykelfrämjandets göteborgskrets bjudit in Marjut Ollitervo från Pyöräliitto, det finska Cyklistförbundet. Marjut föreläser under rubriken Rethinking Safety, eller Omtag på trafiksäkeret. Föreläsningen hålls på engelska.

Planering pågår, men datum och plats är inte fastställt.

Se även en artikel om detta i senaste numret av Cykelfrämjandets tidning Cykling, nr 4/2018, sista sidan.

Nu blir det tillåtet för cyklister välja bort cykelbanan

Den 1 augusti 2018 ändras Trafikförordningen med innebörden att cyklister får köra på körbana, även om det finns en cykelbana. Detta gäller om den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är 50 kilometer i timmen. Det är fortsatt möjligt att cykla i körbanan om det är högre hastighet under förutsättning att det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

Vi i Cykelfrämjandet ser det som en efterlängtad nyhet för alla cyklister som vill undvika konflikter med gående, barn, och hundar på alltför snålt tilltagna kombinerade gång- och cykelbanor.

Lagändringen är också en signal till väghållare att bygga ordentliga cykelbanor som fungerar väl att cykla på. Vi vill tipsa väghållarna om Trafikverkets och SKL:s handböcker, ”Vägars och gators utformning” samt ”GCM-handboken”. Där kan trafikplanerare enkelt slå upp vilka standarder och mått som gör att det fungerar väl för trafikanterna.

Finns det väl utformad cykelinfrastruktur kommer cyklister använda den. Så länge det saknas kommer de använda körbanan.

Mediakontakt:
Ian Fiddies, ordförande Cykelfrämjandet Göteborg
tel 073-924 23 41

Karl Zander, vice ordförande Cykelfrämjandet Göteborg
tel 0766-32 33 53

Cykelfrämjandet svarar Trafikkontoret om Korsvägen

I slutet av juni skickade vi några frågor till Trafiknämnden och Trafikkontoret angående ombyggnaden av Korsvägen. Vi fick ett svar från Trafikkontoret, men vi väntar fortfarande på ett svar från Trafiknämnden.

Trafikkontoret anser att de gjort ett gott arbete och en bra avvägning mellan trafikslagen. Vi noterar dock att staden säger att cykel ska prioriteras, medan Trafikkontoret säger att annat måste prioriteras.

Vi är överens med Trafikkontoret om att det blir fint med ett cykelgarage. Men cykelparkering löser inte problemen med försämrad framkomlighet och orienterbarhet för cyklister som passerar platsen.

Vi har nu skrivit ett svar till Trafikkontoret, som kan laddas ned efter texten. I korthet ifrågasätter vi om det verkligen kommer bli så stora strömmar av gående mellan Landeriet och stationshuset, att det inte skulle gå att bygga en gen cykelbana där. Vi påpekar också att det diffusa torget i norr inte gynnar gående. Att leda in många cyklister bland gående på ett diffust torg är tvärtom konfliktskapande design som försvårar för gående.

karta avstånd Korsvägen

På kartan har vi ritat in hur folk kan tänkas cykla över Korsvägen, samt avstånden för de olika alternativen.

Ladda ner vår korrespondens med Trafikkontoret, sex sidor, här:

Cykelframjandet svarar Trafikkontoret

Cykelfrämjandet frågar Trafiknämnden om Korsvägen

Korsvägen ska byggas om och anpassas till tågtunneln Västlänken. Trafikkontorets förslag är bra på flera sätt, men Cykelfrämjandet konstaterar att förhållandena för cyklister försämras.

Problempassager för cyklister på Korsvägen, Göteborg

Klicka eller peka på kartan för att förstora

Många cyklister passerar Korsvägen, och stadens Cykelprogram har pekat ut cykelbanorna där som delar i det så kallade pendlingscykelnätet. Trots detta föreslås att den mest trafikerade cykelbanan bryts av, och cyklisterna tvingas blandas med gående på ett diffust torg. Cyklister på väg norrut dras i en lång omväg, för att sedan blandas med gående i samma diffusa torg.

Stadens egna Cykelprogram anger att pendlingscykelnätet ska ha god framkomlighet och orienterbarhet. Det ska vara lätt att veta vart man ska ta vägen, även om det är första gången man cyklar här. Cykelfrämjandet anser att dessa krav inte uppfylls.

Vi ser att lösningen går att förbättra med små medel. Därför ställde Cykelfrämjandets göteborgskrets följande frågor till Trafiknämnden den 25 juni 2018:

– Anser Trafiknämnden att detaljplanens utformning bidrar till cykelprogrammets intentioner för pendelcykelstråk?

– Kommer Trafiknämnden att överge utformningen i illustrationen till detaljplanen och skapa ett trafikförslag som är bättre för cykeltrafiken, som bättre uppfyller målen enligt cykelprogrammet?

Här följer en länk till Cykelfrämjandets fullständiga fråga till Trafiknämnden, fyra sidor, som PDF:

Fråga till TN gällande ombyggnad av Korsvägen

Vinnare i 2017 års cykelorientering är korade!

Nu är årets vinnare i cykelorienteringen korade. Vi tackar årets deltagare och ett särskilt grattis till vinnarna!

OPERAN – Ulla Lekvall

KONSERTHUSET – Maj Kjellsson

STADSTEATERN – Conny Johansson

FOLKTEATERN – Inga-Lena Grimberg
FOLKTEATERN – Anders Simonsson

BIO ROY – Lennart Andersson
BIO ROY – Marita Simonsson
BIO ROY – Maj-Britt Byström
BIO ROY – Lars Gustavsson
BIO ROY – Gunnel Hagström
HAGABION – Majvi Hallberg
HAGABION – Leif Andersson
HAGABION – Lena Bjurström
HAGABION – Christina Melin
HAGABION – Göran Ingemarsson
SÄRÖLEDEN – Leif Knutsson
SÄRÖLEDEN – Annika Nydéus

CYKELGEM – Bertil Ryberg
CYKELGEM – Mats-Erik Jarlros
GRATTIS TILL ER ALLA!