Cykeln i kollektivtrafiken prioriteras

Cykeln i kollektivtrafiken prioriteras

Cykelfrämjandet har bestämt sig för att prioritera frågan om cykeln i kollektivtrafiken. Med en nytillsatt arbetsgrupp kommer vi bland annat att påverka politiskt och vi har frågat partierna om de kan tänka sig att lagstifta för att få med cyklarna på tågen.

socialdemokraterna-ikonSOCIALDEMOKRATERNA
”Vi anser att resenärerna måste ges betydligt bättre förutsättningar för att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken. Tågoperatörerna ska använda sig av tåg där resenärerna kan medföra cykel där det är berättigat och efterfrågan finns. Genom ett sånt krav bidrar vi på ett seriöst sätt till ett klimatsmart samhälle, bättre folkhälsa, minskad trängsel i våra städer och även till att utveckla cykelturismen. ”


miljopartiet-ikonMILJÖPARTIET
“Den nya kollektivtrafiklagen bör kompletteras så att det blir obligatoriskt att ställa krav på både upphandlad och kommersiell trafik så att resenärerna ska kunna ta med sig cykel på kollektivtrafiken. Kravet bör utformas så att det inte tränger ut resenärer.”


moderaterna-ikonMODERATERNA
”Nej, vi anser inte att politiker ska fatta den typen av beslut. Snarast är det de som levererar trafiken som bör ta fasta på kundernas önskemål.”

 


center-ikonCENTERPARTIET
”Det finns redan EU-förordning som påbjuder detta. Vi vill se förbättrade möjligheter för att förenkla ”hela resan”. I detta ligger ett arbete att verka för smidiga övergångar mellan cykling och andra trafikslag, som exempelvis tåg. Cykelpooler och trygga och säkra cykelparkeringar är två utmärkta exempel. Vi tror på en närodlad politik som i denna fråga innebär att beslut om att tillåta cyklar ombord på bussar och tåg i största möjligaste mån bör beslutas på lokal och regional nivå, där ju övriga beslut om kollektivtrafik fattas.”


vanster-ikonVÄNSTERPARTIET
“Ja, vi vill stimulera användandet av cykel som färdmedel och kommer därför att verka för att möjliggöra medtagande av cykel vid resor med såväl buss som tåg. Vi har i riksdagen efter valet lagt förslag om att Trafikverket bör få befogenhet att ställa krav på att tågoperatörer ska använda sig av tåg som kan medföra cykel där det är berättigat och efterfrågan finns från resenärer. ”


kd-ikonKRISTDEMOKRATERNA
Cykelutredningen har bland annat haft i uppdrag att se över de regler och andra förutsättningar som påverkar möjligheterna att ta med cykel på tåg och buss. Cykelutredningen bereds nu inom regeringskansliet.

 


folkpartiet-ikonFOLKPARTIET
Folkpartiet vill göra det enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Detta är något som avgörs i respektive landsting, och på många håll är det Folkpartiet som är pådrivande. Ju fler som t.ex. kan ta med cykeln på pendeltåget, desto fler kan låta bilen stå. Det tjänar miljön på.


fi-ikonFEMINISTISKT INITIATIV
”Det ligger helt i linje med Fi:s politik att arbeta för en ökad flexibilitet och förbättrade möjligheter att använda cykel som transportmedel. Upphandlingar är ett viktigt verktyg för att ställa miljökrav och vi ser gärna att möjligheterna att tillåta cykel ombord på tåg förbättras och att krav på detta ställs i upphandlingar. Det måste dock gå hand i hand med en kraftig utbyggnad av spårtrafiken.”


sd-ikonINGET SVAR FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA

 

 

 


Kontakta oss om du vill vara med i Cykelfrämjandets arbetsgrupp för cykel på tåg.