Kommuner saknar viktig statistik om vintercykling

Trots bred politisk samsyn kring att cyklingens andel av våra transporter ska öka saknar många kommuner statistik som ofta är nödvändig för att få fler att cykla.

Tre av fyra granskade kommuner uppger att de inte har någon statistik över hur många som cyklar vintertid, och Ronneby kommun är en av dessa. Utan rätt information om nuläget är det svårt att vidta åtgärder som behövs för att få fler att cykla menar Cykelfrämjandet, som står bakom granskningen.

– Om kommuner ska kunna utveckla trafikmiljön på ett sätt som får fler att välja cykeln också på vintern måste arbetet starta i en god bild av nuläget. Varje insats som får fler att välja cykeln är bra för såväl miljö som folkhälsa och kommunernas ekonomi, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

I undersökningen, där 225 kommuner svarat på frågan om huruvida cykelns andel av persontransporterna har ökat under vintern uppgav 23 procent att så är fallet. Bara fyra procent av de granskade kommunerna svarar att cykelns andel inte har ökat. Att många kommuner ser tecken på ökat vintercyklande är positivt, men hela 73 procent av kommunerna uppger att de inte har någon statistik alls på området.

Nära en femtedel av svenska folket vintercyklar numera. Cykelfrämjandet menar att många insatser kan göras för att få fler att cykla men att det utan bra statistik kring nuläget finns risk att kommunerna, trots välvilja, inte använder de metoder som skulle ge mest framgång i deras egna kommuner.

– En kommun som saknar statistik har inte nödvändigtvis en dålig cykelpolitik, men med bra faktaunderlag ökar chansen att kommunen kan bli bättre. Varje kommun bör samla in statistik kring hur cykelvanorna ser ut vintertid för att utifrån det vidta åtgärder som får fler att välja cykeln också på vintern, säger Lars Strömgren.

Undersökningen genomfördes av Cykelfrämjandet och omsorgsföretaget Humana i form av en enkätstudie till landets 290 kommuner. 225 av kommunerna svarade på frågan om statistik kring vintercykling. Studien genomfördes i november och december 2014.

Läs alla kommuners svar i statistiksammanställningen.