Kampen om gatuutrymmet

När trafiken tätnar i städerna skapas konflikter i gatuutrymmet. Vi har frågat företrädare för bilbranschen och cykelbranschen vad det finns för lösningar för att få ett bättre trafikklimat.

Klas-ElmKlas Elm är VD för nya Svensk Cykling. Han anser att cyklingen behöver pengar, yta och framkomlighet för att skapa fred i trafiken.

Märker ni av någon trafikkonflikt mellan bilister och cyklister?
”Ja det gör vi. Kampen om ytan hårdnar. Från att bilister tidigare har tilldelats allt utrymme mellan husen, förutom trottoarer, behöver cyklister nu prioriteras högre. Eftersom cyklister och gående heller inte passar på samma yta, måste hela trafikmiljön prioriteras om. Det har blivit trängre och kampen om framkomlighet ökar. Det blir konflikt mellan alla olika trafikslag. Men det är nu under ett övergångsskede. Jag tror det kommer att lugna sig när väl ändringarna är genomförda. ”

Hur yttrar det sig?
”Det finns mycket ilska och aggressivitet hos många trafikanter i alla grupper. Om alla visade varandra mer hänsyn skulle mycket vara bättre. Det gäller från alla håll. Sedan är många obetänksamma eller i värsta fall inte så smarta. Dom som parkerar bilen i en cykelbana, parkerar nog precis framför övergångsställen också – inte så smart. Aggressiv bilkörning är en fara för alla trafikanter, inte bara cyklister. ”

Vad anser ni att det beror på?
”Dagens trafikmiljö bygger på gårdagens trafiksituation. Nu behöver den ändras. ”

Hur kan cykelbranschen förbättra trafikklimatet?
”Genom att bli fler. Varje bilist som börjar cyklar gör ju underverk för trafikklimatet och även för kvarvarande bilister.”

Vilka åtgärder behövs i form av lagstiftning och trafikregler?
”Många. I princip kan man säga att kampen står på tre arenor i prioriteringsordning: Resurser i form av pengar, Yta i form av fördelning samt Framkomlighet i form att prioritering i utformandet av trafikregler.”

Hur ställer ni er till den nya lagen där cyklister över 15 år själva får välja om de vill cykla på cykelbanan eller körfälten?
”Ett mycket viktigt beslut. Inte bara är det en stor symbolfråga – principen att cyklisten bäst själv kan avgöra om hen vill cykla i kör- eller cykelbanan. Det är också en viktig fråga när det gäller snabb framkomlighet. ”

Hur ställer ni er till ett minimiavstånd för bilar när de passerar cyklister?
”Vi har ingen uttalad åsikt om det – än.”

Vilka åtgärder behövs i form av infrastruktur?
”Pengar och yta. Bygg cykelbanor så kommer cyklisterna.”

Är det rimligt att bilismen får mindre utrymme när cyklismen ökar och behöver mer utrymme?
”Ja.”

Hur kan cyklister själva främja trafiksäkerheten och trafikklimatet?
Definitivt. Bara för att man är cyklist är man ingen ängel. Det är många cyklister som borde skärpa till sig och visa andra trafikanter, av alla slag, mer hänsyn.”


Bertil-MoldenBil Swedens VD Bertil Moldén och dess samhällspolitiska chef Jessica Alenius säger att de länge har verkat för en nollvision.

Märker ni av någon trafikkonflikt mellan bilister och cyklister?
”Nej inte generellt. Synergin är desto viktigare, det vill säga att transportslagen kompletterar varandra. De flesta familjer behöver både bil och cykel för att få ihop livspusslet med att hämta/lämna barn, ta sig till och från arbetet och fritidsaktiviteter.  Egentligen är det fel att tala om ”bilister” och ”cyklister”. Resandet handlar om att komma fram. Rörlighet och mobilitet är inte ett självändamål. Det viktiga är tillgänglighet och att smidigt komma fram till sitt mål. För att få en fungerande och hållbar trafik måste hänsyn tas till hela resan, från start till mål, som i de flesta fall sker med olika färdsätt. Vi är alla ”blandare”, dvs vi använder olika transportmedel; cykeln, bilen eller kollektivtrafiken för olika ändamål. ”

Hur yttrar det sig?
”I centrala Stockholm är det flera cyklister som inte beaktar rödljus ej heller enkelriktade gator samt cyklar över övergångsställen. De konflikter som finns beror framför allt på bristande väginfrastruktur för alla trafikslag, samt individers brist på hänsyn till medtrafikanter och sig själva.”

Vad anser ni att det beror på?
”Bristande infrastruktur för alla trafikslag är en orsak. Individen har dock till slut ansvaret för att framföra sitt fordon på ett säkert sätt. Stress kan leda till ovilja att ta hänsyn och samsas med sina medtrafikanter. Dessvärre blir cyklisterna allt snabbare och flera kör mot klockan såväl morgon som kväll o då sparar man några minuter per resa genom att göra enligt svaren på fråga 2. Därtill kommer nu alltfler o snabbare elcyklar vilket ökar hastigheterna väsentligt.”

Hur kan bilbranschen förbättra trafikklimatet?
”Biltillverkarna lägger stora resurser på att ta fram integrerade säkerhetssystem som bidrar till att minska antalet olyckor med oskyddade trafikanter. Moderna lastbilar utrustas exempelvis med radar för att täcka in döda vinklar framförallt vid högersvängar Fordonsindustrin har länge deltagit i arbetet med Nollvisionen som har visat sig mycket framgångsrikt när det gäller att minska omkomna och skador i trafiken. ”

Vilka åtgärder behövs i form av lagstiftning och trafikregler?
”Samhället bör göra det lättare att ta cykeln men även förbättra för den som väljer att ta bilen. Varje transportslag bör få förutsättningar att bli så effektivt som möjligt. Först då kan hela transportkedjan och hela transportsystemet bli robust. En ökad effektivitet i transportsystemet kräver ett väl fungerande samspel mellan trafikslagen. Det bör således skapas rättvisa och långsiktiga spelregler för alla transportslagen. Vi bör sträva efter ett transporteffektivt samhälle där samhället uppmuntrar till intermodala transporter genom att tänka på hela resan från start till mål. Idealiskt vore att ha helt separerade körfält eller tom helt dedikerade cykelgator så konflikter inte ens uppstår med fotgängare.”

Hur ställer ni er till den nya lagen där cyklister över 15 år själva får välja om de vill cykla på cykelbanan eller körfälten?
”Lagen är antagen. Det återstår att utvärdera vilka effekter den får. I tätortsmiljöer behöver alla transportslagen samsas för att framkomligheten ska bli så stor möjligt för individen. Dessvärre tycker flera cyklister – på typ Norra Kungsvägen på Lidingö – att den dedikerade körbanan är ” för långsam” och väljer istället att susa fram på 70 vägen istället. Så det naturliga svaret borde vara att där det finns en dedikerad cykelbanan så skall den användas – för om inte varför skall vi då bygga fler?”

Hur ställer ni er till ett minimiavstånd för bilar när de passerar cyklister?
”Cyklisten är så pass oskyddad i förhållande till bilen så ett avstånd kan vara bra för att minska olycksrisken. Vi som lärde oss cykla på ” Stingpinnens tid ” tycker att detta fungerade alldeles utmärkt – återinför STINGPINNEN !!!”

Vilka åtgärder behövs i form av infrastruktur?
”Runt storstäderna behövs det mer infrastruktur för att framkomligheten ska öka. Av allt resande står vägtrafik för nära 90 procent i Sverige. Väginvesteringar leder till ökad mobilitet för både de som tar bussen, bilen, cykeln eller sina egna ben. Vi vill bygga klart ringleden runt Stockholm med en Östlig förbindelse. Här skulle man kunna bygga både bilväg och cykelväg om man tänkte lite utanför ”boxen”. Exempelvis borde det vara möjligt att parkera bilen vid en infartsparkering och sedan smidigt kunna ta en cykel sista biten in till city. Det allra bästa vore om cykeln fanns med på planeringsstadiet för nytillkommande vägar som en naturlig del av infrastrukturen- först då blir det riktigt bra och gärna med planskilda korsningar Exempel: Mötesseparerade (”2+1” eller liknande) vägar är bra för trafiksäkerheten, men kan i vissa fall leda till att framkomligheten med cykel försämras utanför storstan. När en väg mötessepareras bör därför behovet av en separerad cykelbana beaktas.”

Är det rimligt att bilismen får mindre utrymme när cyklismen ökar och behöver mer utrymme?
”Kloka framkomlighetsåtgärder är bra för alla trafikslag. Varje transportslag behövs och i olika delar av Sverige finns det olika förutsättningar. På vissa platser är det bra för framkomligheten om cyklisterna kan få mer utrymme. På andra kan det vara bussar, lastbilar eller bilar som behöver mer plats. Åtgärder bör innebära att de som behöver kommer fortare och smidigare fram. Med en klok planering / trimning finns plats för både och – en helhetslösning.”

Hur kan bilister själva främja trafiksäkerheten och trafikklimatet?
”Precis som övriga trafikanter, främst genom att respektera trafikreglerna, visa hänsyn till medtrafikanter och använda lämplig säkerhetsutrustning. De som väljer att ta bilen måste självklart respektera de trafikregler som gäller, men det gäller även de andra transportslagen. En bättre dialog samt utbildning i körskolorna inför körkortstagande skulle väsentligen öka samspelet i framtiden till gagn för alla inblandade parter.”