Start för ECF-kongress i Stockholm

Start för ECF-kongress i Stockholm

I veckan samlas många av världens ledande cykelföreträdare i Stockholm när paraplyorganisationen European cyclists’ federation, ECF, har årsstämma. Det är första gången kongressen hålls i Sverige.

– Att ECF väljer att hålla kongressen i Stockholm visar att Sverige har tagit plats på den internationella cykelkartan. Vi är fortfarande långt ifrån de verkliga cykelländerna som exempelvis Nederländerna och Danmark, men Sverige har med små steg börjat gå i den riktningen, säger Lars Strömgren som är vice ordförande i ECF och ordförande i Cykelfrämjandet.

Cykelfrämjandet är värdar för mötet som pågår från torsdagen 26 maj till söndagen 29 maj. Totalt kommer runt 90 representanter från 26 länder och 88 cykelorganisationer att delta.

– Sverige föregår med gott exempel och visar hur nära samarbeten lyfter cyklingen. Vi ser hur det framgångsrika påverkansarbetet förstärks ytterligare genom stöd från staden och branschen. Tack vare Cykelfrämjandet, Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län och Cycleurope ser vi stora möjligheter på alla nivåer: inom politiken, kulturen och affärslivet. Jag är glad att den största sammankomsten av cykelförespråkare i Europa sker just i Stockholm, och jag vill passa på att tacka vår ECF-medlem Cykelfrämjandet för ett utomordentligt arbete, säger Manfred Neun, ordförande i ECF.

FN:s globala mål, elcyklar och hur EU kan bidra till en ökad cykling är några av programpunkterna under kongressen.

– Cykling är på frammarsch inte bara i Europa utan också globalt, och ECF:s medlemsorganisationers arbete spelar en allt större roll både nationellt och internationellt. Kongressen är ett ovärderligt sätt att utbyta erfarenheter och att samla gemensamma krafter för cyklingen.

Förutom interna möten hålls också en rad kringarrangemang.

  • Torsdag 26 maj 18.00. Delegaterna bjuds in till mottagning i Stockholms stadshus. Värd är Stockholms trafikborgarråd, Daniel Helldén. 
  • Fredag 27 maj 9.00. Seminarium med cykelföreträdare från Nederländerna, Slovenien, Ungern, Finland och Italien. Detta hålls i Länsstyrelsens lokaler på Regeringsgatan 66 och arrangeras tillsammans med Stockholm läns cykelkansli. 
  • Lördag 28 maj 19.30. Cycleeuropes vd Tony Grimaldi bjuder in till mingel på Bianchi Café & Cycles, Norrlandsgatan 20. 
  • Söndag 29 maj 10.00. Cykelfrämjandet håller i fyra tematiska cykelturer i och kring Stockholm. 

Arbetsplatser som får fler att cykla

Fastighetsägare och arbetsplatser kan göra mycket för ökad cykling, visar Olof Johanssons uppsats.

Fastighetsägare och arbetsplatser kan göra mycket för ökad cykling, visar Olof Johanssons uppsats.

Vilken roll spelar arbetsgivare och fastighetsbolag för att få fler att cykla mer? Det är en ofta förbisedd fråga som Olof Johansson försöker svara på i en ny uppsats.

– Det finns en mycket stor potential att arbeta mer aktivt mot arbetsgivare och fastighetsbolag både på kommunal och statlig nivå, säger han.

Uppsatsen är skriven inom masterprogrammet i samhällsplanering vid Stockholms universitet. I den har Olof Johansson tittat på de 25 största arbetsgivarna i Solna och Sundbyberg, två grannkommuner till Stockholm som lockar till sig många företag från stan. Och när företag flyttar till nya lokaler har de en guldchans att göra ordentliga insatser för cyklingen – inte minst genom att sätta press på den nya kommunen att fixa bra infrastruktur.

– En av de av arbetsplatser jag tittade på flyttade från Stockholms innerstad till en grannkommun. De hade tidigare 30-40 parkeringsplatser för cyklar och i de nya lokalerna hade de 300 platser. Efter bara några år var också de fullbelagda, och cyklingen på företaget hade ökat dramatiskt, säger Olof Johansson.

De företag som aktiva i arbetet med corporate social responsibility, CSR, är mer benägna att satsa mer på cykling. Genom att ta ansvar för miljön och de anställdas hälsa blir de attraktiva när de ska rekrytera personal och bygger en positiv image utåt.

– Det gäller också fastighetsägare. De som satsar på miljövänliga lokaler lockar med större sannolikhet också till sig hyresgäster med samma syn. Kaka söker maka, säger Olof Johansson.

Säkra cykelparkeringar och bra omklädningsrum med dusch var två åtgärder som var bland de mest effektiva för att öka cyklingen bland de anställda, enligt undersökningen.

– Många har dyra cyklar och vill helst inte ställa dem ute.

Att försvåra för bilisterna och minska antalet bilparkeringar och samtidigt premiera cyklisterna är också ett sätt att ställa om företagskulturen. Och där spelar närheten till kollektivtrafik en viktig roll.

– Ligger företaget långt från kollektivtrafiken är det inte lika lätt att motivera att man tar bort bilparkeringar, det blir ju inte lika populärt.

Resultaten visade inte på några större skillnader mellan stora och små företag, eller om det var offentliga och privata bolag.

– Det viktigaste är att det finns incitament och kunskap inom organisationen.

Läs också Jobbar på att pendla – om cykelsatsningar på arbetsplatser – i senaste numret av Cykling

Skärmavbild 2016-04-04 kl. 09.32.40

Skärmavbild 2016-04-04 kl. 09.31.59-1

En vinnande strategi

Pelle2Den nationella cykelstrategin ska presenteras före sommaren. Förra gången blev det en flopp. Här är åtgärderna för att det ska fungera.

Riksdagen har begärt att regeringen tar fram en nationell strategi för ökad och säker cykling, med planerad lansering under maj eller juni i år. Transportminister Anna Johansson (S) ansvarar för arbetet och det finns flera lärdomar att dra av den tidigare cykelstrategin som togs fram år 2000.

Staten har en nyckelroll för att möjliggöra för kommunala väghållare att förbättra cykelinfrastrukturen, genom förändringar i regelverk och finansieringsformer. Den nya strategin behöver innehålla en tydlig genomgång av vad som har fungerat, och inte fungerat, med den tidigare strategin. En cykelstrategi som enligt ansvariga myndigheters uttalande inte genomfördes som det var tänkt. Därmed nåddes aldrig målen. Den kommande strategin behöver förklara vad som ska göras annorlunda för att misslyckanden inte ska upprepas.

En huvudfråga för cykelstrategin är vem som ansvarar för vilka åtgärder. Kopiera andra länders framgångsrika sätt att organisera sina nationella resurser, som Cycling England och Cycling Demonstration Towns. Londonregeringen lät kommuner tävla om en större och flerårig pengapott, för att förnya sin cykelplanering. Utvecklingspengar går till insatser som utvärderas av staten, för att sprida erfarenheter vidare till alla lokala väghållare. På så sätt tar strategin tjuren vid hornen och grabbar tag i problematiken. Statens ansvar för finansiering behöver tydliggöras. Många cykelåtgärder genomförs inte, trots att de är bland de mest samhällsekonomiskt lönsamma inom transportpolitiken. Strategin behöver förklara hur man förändrar det.

En strategi ska lista lågt hängande frukter, det vill säga åtgärder som är lätta, billiga och snabba. De färdiga förordningsändringar och finansieringsförslag som riksdagen kan fatta beslut om direkt kommer att vara lättare att nå. En av dessa åtgärder är att öka säkerheten och samspelet i trafiken, genom att tillåta cykling i körbanan även där cykelbana finns. Anledningar till att välja körbanan kan vara att cykelbanan är sämre belyst, inte snöröjd eller tillfälligt blockerad.

Cykeln har varit ett transportslag på undantag i trafikplaneringen. Denna gång behöver Sverige en strategi som är tydlig med vem som gör vad.

Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån och doktor i trafikplanering

1. MÅLSÄTTNING
Kvantitativa och tidsatta mål om ökad cykling och minskade personskador, men också kvalitativa mål som att fler ska känna sig lika trygga att cykla som att köra bil i sin stad och region.
Mål om andel avgångar där cykel kan tas med på tåg.

2. GENOMFÖRANDE
Ett nationellt cykelkansli kan initiera utvecklingsåtgärder, demonstrationsstäder samt samordna status- och kompetensuppbyggnad.
100-punktslista med tidsatta åtgärder för ansvariga myndigheter eller andra aktörer.

3. FINANSIERING
Planeringsvolymen i Stockholms läns cykelplaner är åtta miljarder kronor. En liknande planeringsram behöver beräknas på nationell nivå.
Fungerande samfinansiering mellan stat och kommun måste skapas.

4. UTVECKLING
Cykeldemonstrationsstäder behövs, de kan gå före och etablera en ny och högre kvalitet på infrastrukturen.
Utveckling av cykelvänliga trafikljus, bättre stöldskydd, effektivare halkbekämpning med automatiska fordon.

Läs hela analysen från Cykling nummer 1 2016

Han vann CF:s uppsatsstipendium

Han vann CF:s uppsatsstipendium

Amer Aslam har tilldelats Cykelfrämjandets uppsatsstipendium. Han har studerat om cykelkurser för vuxna också leder till att deltagarna fortsätter att cykla.

– Studien styrker att cyklingskurser leder till att de blir cyklister, säger Amer Aslam i senaste numret av Cykling.

Det var via jobbet som trafikingenjör i Järfälla kommun, norr om Stockholm, som han fick idén till uppsatsämnet. Hans chef ville starta kurser och Amer Aslams uppdrag blev att testa cyklar och prova ut hjälmar.

När han senare gick tillbaka till studierna på Kungliga tekniska högskolan, KTH, ville han se i vilken utsträckning deltagarna väljer att fortsätta cykla efter kursen.

– Jag tyckte att det var intressant att man satsade på den här kursen, som kräver tid och resurser. Inom kommuner generellt, utvärderas väldigt sällan projekt. Här satsar vi skattepengar, men är det vettigt?

Genom Cykelfrämjandet kunde han genomföra intervjuer med 53 tidigare kursdeltagare och få en bild av vem den typiska kursdeltagaren är:

– Deltagaren är en mamma, en medelålders kvinna från Mellanöstern eller Afrika. Hon åker oftast med kollektivtrafik eller promenerar, säger Amer Aslam.

Uppsatsen och utvärderingen har fått Cykelfrämjandets uppsatsstipendium och en prissumma på 10 000 kronor.

– Det är ett slags validering på att det man har gjort är bra och relevant. Men det viktiga är inte att ha vunnit en tävling och allt, utan den personliga behållningen är att få andra intresserade. Att ta den här frågan till forum som inte kommer i kontakt med det här annars, säger Amer Aslam.

Amer Aslams uppsats Vuxna nybörjarcyklisters cykelanvändning efter genomförd cykelkurs

Läs mer om bidragen till årets uppsatstävling i senaste numret av Cykling.

Ska du skriva uppsats som berör ämnet cykling under 2016? Gör som Amer Aslam och sök Cykelfrämjandets uppsatsstipendium!

Juryns motivering

Amers uppsats är mycket välskriven och värdefull. Uppsatsen behandlar inte bara ett intressant och relevant ämne utan är också ett gott exempel på en uppsats med ett väl strukturerat upplägg, med ett tydligt syfte och metod och klara resultat.

Amers slutsatser är mycket relevanta, inte bara för den som är i färd att starta upp cykelkurser, utan även för trafikplanerare eller andra som arbetar med cykling i olika former. Uppsatsen är dessutom intressant ur ett socialt perspektiv, och med den situation vi har idag med många nyanlända från andra länder också i allra högsta grad aktuell.

Kriterierna finns här: https://cykelframjandet.se/uppsats/

Billigare cykelreparationer nästa år

cykelmek foto Hanna Mi Jakobson

Det ska bli billigare att fixa cykeln, föreslår regeringen i den kommande vårbudgeten enligt SVT. Från den 1 januari 2017 föreslås momsen på cykelreparationer mer än halveras – från 25 procent till 12 procent.

– Många cyklar blir stående för att de behöver repareras eller servas och det är inte bra. Att sänka momsen på de här tjänsterna gör det billigare för oss konsumenter att hålla cyklarna i trim vilket jag är övertygad om kommer att få fler att cykla, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Sänkt moms kan också leda till fler lokala cykelbutiker och verkstäder, tror han. Det gör tröskeln lägre att hålla cykeln i bra skick.

Jämfört med bilen får cykeln i dag få statliga subventioner – trots fördelarna för hälsan, miljön och samhället i stort. Cykelfrämjandet vill därför att regeringen ska göra ordentliga satsningar för att fler ska välja cykeln före bilen.

– Där tror jag att elcykeln spelar en viktig roll. Med den kan du ta dig långa sträckor till och från jobbet utan att större ansträngning samtidigt som du får motion. Att göra som i Oslo och införa ett bidrag för att köpa en elcykel skulle vara ett sätt att få fler att upptäcka cyklingen.

Det han syftar på är det elcykelbidrag på maximalt 5000 kronor som Oslo kommun iförde i fjol.

– Och om fler köper elcyklar kommer fler att behöva bra tillgång till service, vilket momslättnaden kommer att underlätta.

CF:s ordförande belönad med pris

larspris

En glad Lars Strömgren efter prisutdelningen på torsdagen.

Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren vann Stora kommunikatörspriset 2016 i kategorin Bästa kommunikativa ledarskap.

– Det här är ett pris till alla oss som kämpar för att göra Sverige till en verklig cykelnation. Det är också ett kvitto på att cyklingen inte är en tillfällig trend och att den kommer att spela en avgörande roll i framtidens hållbara samhällen, säger Lars Strömgren.

Kategorin Bästa kommunikativa ledarskap belönar “en person med briljant kommunikativ förmåga och som använder kommunikation som ett tydligt styrmedel för att leda en organisation, ett företag eller en grupp mot framgång”, skriver Sveriges kommunikatörer om priset.

– Cykelfrämjandet har blivit en av de viktigaste rösterna för cykling i samhällsdebatten. I dag är vi en självklar referens för politiker, samhällsbyggare och journalister.


Stora kommunikatörspriset

Sveriges kommunikatörer har haft ett pris för god kommunikation sedan 1991. Stora kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året

Svensk cykelturism i fokus på ITB

Svensk cykelturism i fokus på ITB

Nu drar världens största turistmässa igång i Berlin. Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren är på plats och ska bland annat hålla ett föredrag om cykelturismen i Sverige.

Jättemässan ITB lockar tusentals utställare, besökare och journalister varje år. Det är den stora tyska cykelorganisationen ADFC som har bjudit in Cykelfrämjandets ordförande för att hålla presentationen om Sverige som cykeldestination.

– Det finns ett enormt stort intresse för att cykelsemestra i Sverige, inte minst i Tyskland. Sverige är en fantastiskt land att cykla i och har blivit betydligt bättre när det gäller leder och boenden på senare år. Kattegattleden invigdes i fjol och i år är det Sydostledens tur, säger Lars Strömgren.

Sverige har en lång tradition av cykelturism. I takt med att cyklingen i stort växer, ökar också intresset för att upptäcka landet på sadeln.

– Jag tror att det ökade intresset för cykling i allmänhet har gjort cykelsemestern till ett attraktivt och hållbart alternativ. Det finns ju också så många olika sätt att cykelturista på – från premiumturisten som reser lätt och tar in på hotell eller vandrarhem, till äventyraren som packar mountainbiken och tältar.

Cykelturismen omsätter mångmiljardbelopp i Europa. Enligt en studie gjord av EU-parlamentet 2012 ger cykelsemestrandet ett tillskott på 44 miljarder euro årligen till den europeiska ekonomin. Undersökningar visar också att cykelsemestarna gör av med betydligt mer pengar på mat och boende jämfört med andra grupper.

Men ett stort hinder för utvecklingen av cykelturismen är att det är svårt att ta cykeln på många tåg i Sverige. Det gör att många turister väljer andra destinationer.

– Det känns nedslående att behöva säga att det inte går att ta cykeln på tåget till de som hör av sig till Cykelfrämjandet. Sveriges turistnäring går miste om en potentiell guldgruva och det drabbar i första hand småföretagandet på landsbygden. Att tillåta cyklar på tågen är en grundförutsättning för utvecklingen av cykelturismen, säger Lars Strömgren.

Om ITB
ITB är världens största turistmässa som hålls i Berlin varje år. Utställare och föredragshållare från hela världen deltar och lockar till sig 110 000 besökare. ITB 2016 pågår 9-13 mars.

Welcome to Stockholm for the 2016 ECF AGM

almedalsveckan-2015

May 26-28, Stockholm, Sweden
We are proud to welcome you to Stockholm and Sweden for the 2016 ECF AGM. Sweden has all the prerequisites to becoming a vibrant cycling nation – and we are well on our way. To have the honour of hosting this years’ AGM will surely give our efforts a push in the right direction – together we will send a strong message of unity for cycling.

We hope that you will take part in the AGM as well as the surrounding events. Our team of volunteers and cycling activists have all contributed to fill the schedule with as much cycling related goodies as possible.

REGISTRATION

Please read through these pages and complete the registration as soon as possible. The registration form is found here.

SCHEDULE

Please find the ECF AGM Schedule here

WHY STOCKHOLM?

Lastcyklister med banderoller som gör slut med "rasism", "sexism", "bilism", "förlegade normer", "intolerans", "hatet" och "dina begränsningar".

Stockholm is surrounded by water, built on fourteen islands where the Mälaren lake meets the sea. It is soaked in eight centuries of history old history but is at the same time a vibrant urban city packed with culture, arts, music and fashion.

And the Stockholm residents love water, with people flocking around it and even in it during the summer months. It is perfectly suitable for swimming and fishing in the middle of town.

Stockholm boasts a wide variety of activities. Castles, the medieval old town, museums, an amusementpark, hip and trendy restaurants and nightclubs and more. It is all available within short cycling (or walking) distances.

There is also the famous archipelago. Its 30,000 islands and skerries is the perfect counterweight to the metropolitan feel of the city.

Stockholm is a beautiful cycling city, offering scenic views, historical sites and a vibrant urban atmosphere. This is especially true in late May – a time when Swedes’ blossom after months of winter hibernation.

TO AND FROM STOCKHOLM

By train
There are several train operators in Sweden. With long distance trains there is no longer possible to take the bikes with you (we are trying to change that!) on state operated SJ-trains – unless you have a foldable bike kept in a suitable bag. The same is true for competing inter city operators.

List of train operator policies on bikes. For more information, and to be sure it is the latest information, contact the operator directly before you travel.

By coach
The largest long distance bus operator Swebus allows bikes in the baggage compartment if they are packed according to their requirements and pay a 99 kronor fee. The bike should be packed in a bike bag according to the bag instructions. Alternately, turn the handlebars 45 degrees, dismount pedals and wheels, cover your bike in bubble wrap or cardboard, and then place it in a suitable cardboard box or a sturdy plastic bag. The driver can refuse to accept the bike if it can damage the other baggages.
http://www.swebus.se/SwebusExpress_com/

By plane
All Stockholm’s airports and the two airports in Stockholm’s vicinity (Arlanda, Bromma, Skavsta and Västerås) are connected to downtown by airport coaches as well as municipal alternatives. From Stockholm Arlanda Airport you can also choose the high-speed train service Arlanda Express.
More information about getting to and from the airports:
http://www.visitstockholm.com/en/Good-to-know/To-and-from-the-airports1/

By ferry and cruise ship
Several major ferry lines serve the countries around the Baltic Sea, and Stockholm’s harbours are centrally located. The ferries and cruise ships pass through the Stockholm archipelago to and from the city. Read more about ferries and cruising to Stockholm below.
http://www.visitstockholm.com/en/Good-to-know/Ferries-and-cruise-ships/

GETTING AROUND

BY BIKE
The best way to experience Stockholm is, as always, by bike. If you don’t bring your own bicycle with you on the trip, there are alternatives.

City bikes
City bikes offers bikes for hire on 140 stations all over the city centre. The 3-day card is activated the first time it’s used, and is valid for three days in a row. The 3-day card is only available for purchase at City bike card retailers. Price: 165 kronor.

More information about pricing and availability:
http://www.citybikes.se/home
http://www.citybikes.se/p/site/user-information

Bike Sweden
You can also rent bikes at Bike Sweden. Its more costly, but in return you can choose from different models: city bikes, touring bicycles, mountain bikes, kids bikes and more. Located on the front of the Swedish History Museum.
http://www.bikesweden.se/

Rent a Bike
Offers a variety of bikes for hire. Located by the waterfront at Strandvägen, birth 18.
http://www.rentabike.se/indexUk.html

Bikehire
Offers guided tours around Djurgården.
http://www.bikehike.se/engelska.htm

BY SUBWAY, TRAM AND BUS
You can travel with SL throughout the County of Stockholm. The Stockholm county area covers a distance of several kilometres outside the actual city centre and includes all services on the Metro, commuter rail, light railways such as the trains on Roslagsbanan, Saltsjöbanan, and Lidingöbanan (currently under reconstruction), and hundreds of bus lines.

There are tickets and travel cards for short and longer periods of time. Nearly all tickets are loaded on an SL Access card, which is an electronic smart card. You need to pay a fee of 20 SEK for the card itself, but you can re-use your card at future visits to Stockholm. There are single use travelcards with zone tickets valid for 1 or 2 hours depending on how many zones you travel in. There are also single use travel cards for 24 or 72 hours.

More information about SL, maps and prices here:
http://sl.se/en/
http://sl.se/en/fares–tickets/
http://sl.se/en/getting-around/

CYCLING SPOTS

Bike kitchen Solna
Bike kitchen Solna is an organisation that lets you fix your on bike with our tools and with the help of the organisers (if you need it).
http://www.cykelkoketsolna.se/

Bagarmossen bike kitchen
A bicycle cooperative located in the southern suburb Bagarmossen is promoting an “inclusive and open cycling culture, self organisation and consumption free meeting places”.
http://bagarmossenscykelkok.se/

Bianchi café
Offers lunch and coffee as well as bikes, accessories and clothes. All by the classic italian brand of course. A cycling celebration in celeste.
http://bianchicafecycles.com/

Le Mond
Le Mond is a real meeting place for all kind of cyclists – many of them choosing to start and/or end their rides in this homely café for lunch, coffee or a pint.
http://cykelcafe.se/

Gamla stans cyklar
Old town bicycle shop. A 100 year old bicycle shop that maintains its proud heritage while keeping up with contemporary trends.
http://www.gamlastanscykel.se/index.php?p=234

Bonne Mecanique
Part bike kitchen, part bike store, part café. Bonne Mecanique (Bon Meq in short) is a meeting point for cycle lovers and activists in Stockholm.
http://bonmeq.se/
https://www.facebook.com/bonmeq.se/?fref=ts

ACCOMODATION
Do you want to arrange your own accommodation for your visit to Stockholm? Please find some alternatives below. We strongly recommend you to make your reservations as soon as possible.
Hotel Tegnérlunden Use booking number: 2463105 when making your reservation.
Hotel Hornsgatan
We have pre-booked rooms on the accommodations above. Please contact us for more information.First Hotels
15% discount when using booking code FHVCYKEL
Other ways of finding rooms, search for accomodation in the central discricts: Skeppsholmen, Norrmalm, Vasastan, Södermalm:
THINGS TO SEE AND DO

If you have time to spare between meetings and events, there are plenty to see and do in Stockholm. Here are a few useful tourist information links.

Visit Stockholm
Virtual Tourist

Train Operator Policies on Bicycles

Train operators not allowing bikes
SJ
Norrtåg (Sundsvall – Storlien exempted)
Östgötatrafiken
Blå tåget
Snälltåget
Kustpilen. (Linköping-Västervik, Linköping-Kalmar)
MTR Express.

Regional operators allowing bikes
SL. Commuter trains and Saltsjöbanan. Rush hour(s) and Stockholm Central exempted. Free of charge.
UL. Arlanda C exempted. Max 2 bikes per train.
Västtrafik. Max 6 on commuter trains and 2 on Västtåg including Kinnekulletåg
Öresundståg. Max 9 bikes per train)
Tåg i Bergslagen. Max 2 bikes per train. Free of charge.
Pågatågen. Max 6 bikes per train.
Krösatågen. Max 10 bikes per train.
Kinnekulletåget.
Norrtåg. Sundsvall – Storlien only.
Tågab.
NSB In Sweden only.
X-Tåg. Max 2 per train.
Värmlandstrafik.
Arlanda Express. Free of charge.
Inlandsbanan.

Nu uppdateras Cykelkartan

Nu uppdateras Cykelkartan

Snart är nya Cykelkartan ute i butik. Norstedts som tar fram kartorna gör just nu den sista kollen innan de skickas iväg för tryck.

Cykelturismen spås bli sommarens stora snackis. Förutom att den uppdaterade upplagan av Cykelkartan snart finns i handeln, lanserar Cykelfrämjandet också nya Bed & Bike – Sveriges digitala nav för cykelturism.

Dessutom kommer Sveriges andra nationella cykelled – Sydostleden – att invigas till sommaren.

Cykelkartan ges ut av Norstedts i samarbete med bland andra Cykelfrämjandet och är en ovärderlig vägvisare för dig som vill upptäcka Sverige på två hjul.

Kartserien täcker Götaland, stora delar av Svealand samt området runt Siljan. Kartorna är detaljerade och innehåller förslag på lämpliga cykelleder samt deras underlag – grus eller asfalt. Här finns också förslag på sevärdheter att besöka under cykelturen.

Kartorna kommer bland annat att finnas i Kartbutiken.

Gå också in på Cykelkartan på Facebook för nyheter och uppdateringar.

Lars Strömgren nominerad till Stora kommunikatörspriset

Foto: Hanna Mi Jacobson

Foto: Hanna Mi Jacobson

Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren är nominerad till Stora kommunikatörspriset. Han är en av tre finalister i kategorin Bästa kommunikativa ledarskap.

Av drygt 70 nomineringar har tre kandidater i vardera fem kategorier valts ut att gå vidare i tävlingen. Lars Strömgren är en av dem. Vem som vinner i respektive kategori avslöjas först under prisutdelningen i Stockholm den 17 mars.

Enligt Sveriges kommunikatörer, som står bakom priset, ska kategorin Bästa kommunikativa ledarskap belöna “en person med briljant kommunikativ förmåga och som använder kommunikation som ett tydligt styrmedel för att leda en organisation, ett företag eller en grupp mot framgång.”

Fakta: Stora kommunikatörspriset
Sveriges kommunikatörer har haft ett pris för god kommunikation sedan 1991. Stora kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året.

Sida 2 av 3123