Protokoll fört vid årsmöte med Cykelfrämjandet Vetlanda den 5 februari 2017 i Alliansgården Vetlanda.

Närvarande 42 personer.

§1.   Årsmötet öppnas.

Ingvar Karlsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

 

§2.   Godkännande av dagordning för mötet.

Årsmötet beslöt godkänna dagordningen.

 

§3.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Till ordförande för mötet valdes Ingvar Karlsson och till sekreterare Carina Karlsson.

 

§4.   Val av 2 personer till att justera dagens protokoll.

Till att justera dagens protokoll valdes Rut och Rolf Karlsson.

 

§5.   Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.

Mötet godkände detta.

 

§6.   Verksamhets och ekonomisk berättelse.

Verksamhetsberättelse för 2016 lästes upp av Carina Karlsson och Ulla Björklund redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Då ingen hade något att invända godkändes verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lades till handlingarna.

 

§7.   Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse lästes upp av en av revisorerna. Då inget fanns att anmärka godkände årsmötet revisionsberättelsen och den lades till handlingarna.

 

§8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslöt bevilja ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§9.   Verksamhetsplan för 2017.

Verksamhetsplan för 2017 lästes upp av Ingvar Karlsson. Bifogas protokollet.

 

§10. Fastställande av årsavgift för Vetlandakretsen.

Avgiften för cykelturerna 2017 fastställdes i likhet med föregående år till 100kr/år eller 20kr/gång om man vill prova att vara med.

 

§11. Val.

Maiken Palm omvaldes till styrelsen för 2 år.

Till revisorer valdes Laila Folkesson och Inger Edeborg för en tid av 1 år.

Till valberedning valdes Inger Nykvist och Alf Karlsson för en tid av 1 år.

Till ansvarig för hemsidan valdes styrelsen.

 

§12. Övriga frågor.

Anne-Marie Ek avtackades för sin tid i styrelsen.

 

§13. Årsmötet avslutas.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.