Cykelturen 8 augusti sände Radio Halland direkt lyssna på http://t.sr.se/2vIWBO9

Årets cykelturer startar  kl 1500 vid Gamlybyskolan

Se hela programmet under rubriken cykelturer

Välkomna

Styrelsen

 

PROGRAM 2017

Årets program finns under flik ”program” och ”cykelturer”

 

Styrelsen har arbetat fram en VISION 2025 FÖR CYKLINGEN I VARBERGS KOMMUN

Antalet cykelresor ska vara 25% av samtliga resor, mot nuvarande 9 %

Hur genomförs detta ·

Attitydförändring

o Framkomligheten för cykeltrafiken viktigare än biltrafiken, speciellt ”tänket”

o Stimulera vardagscykling med olika kampanjer, såsom till och från arbetet

o Cykling ger förbättrad folkhälsa och miljö

o Trafikutbilda skolbarnen ·

Försvåra för biltrafiken i innerstaden

o Bilfritt innanför Vallgatorna, där det är möjligt

o P-avgifter ·

Cykelvägar

o Knyt ihop befintliga cykelvägsnätet

o Utbyggnad av nya cykelvägar

o Enhetliga och tydliga cykelöverfarter

o Cykelparkeringar med tak vid olika målpunkter

o Högklassig drift och underhåll av befintliga cykelvägar

o Snabb reparation efter olika ledningsdragningar

o Cykeltunnlar färgsättes och ljussättes på ett inbjudande sätt

o Tydlig markering mellan cykel- och gång – yta. Där det är möjligt med olika beläggningar

o   Undantag för cykling vid enkelriktade gator, där det är möjligt