Verksamhetsberättelse 2017 för Cykelfrämjandet i Uppsala

Medlemsutveckling

Vi har under året ökat antalet medlemmar från 210 under 2016 till 236 2017. En hel del har inte förnyat sitt medlemskap men ännu fler har tillkommit under året.

Styrelse

Vid årsmötet 14/3 2017 valdes en styrelse bestående av:

Ordförande Björn Engström, vice ordförande Torbjörn Albért, kassör Per Häggblom, sekreterare Boel Vallgårda, ordinarie ledamot Guy Bastin, suppleanter Joakim Löfstedt och Nicole Carpman. Till revisor utsågs Eva Ståhl med Görel Hårde som suppleant. Till valberedning valdes Tomas Lohammar. Styrelsen har haft 11 möten under året

Myndighetskontakter, möten och remisser

Regionförbundet i Uppsala län och Trafikverket

Regionförbundet ansvarar för bland annat för det statliga vägnätet i Uppsala län. Det pågår för närvarande ett arbete för att utarbeta en infrastrukturplan för de kommande åren.

CFU har kallats till fyra möten under 2016 för att utarbeta en Cykelstrategi för regionen. Dessa möten har också lagt grunden för en handlingsplan för regionens cykelinfrastruktur. Strategin kom på remiss i början av 2017 som föreningen svarade på. Strategin fastställdes i december 2017. Se länken: Cykelstrategi region Uppsala.

Trafikverkets plan på cykelväg mellan Björklinge och Uppsala

CFU har lämnat synpunkter på denna cykelväg intill den gamla E4:an. Det blir en cirka 3m dubbelriktad väg skild från bilarna med vägräcke. Våra synpunkter fick dessvärre inget gehör.

Utredningar om behov av cykelvägar längs statliga vägar

Trafikverket gör s.k. åtgärdsvalstudier av statliga vägar som kommunen vill satsa på. Under 2017 var CFU med och diskuterade två vägar:

 • Vägen mellan Lurbo bro och Uppsalanäs-Vreta. En smal väg med mycket trafik. Behovet av cykelväg har diskuterats länge. Vi deltog i diskussionen, men resultatet är inte klart än. Bättre tillgänglighet mellan Uppsala och Vreta ytternäs
 • Väg 282 till Almunge. CFU deltog i 3 dialogmöten där det fanns ett stort stöd för nya cykelvägar. Studien är publicerad och där prioriteras cykelväg till först Länna och sedan vidare till Almunge. Prioriterat är också cykelvägar mellan busshållplatser längs vägen till bl a Fjällnora. Det görs också parkeringsplatser för cykel vid flera hållplatser. Se Åtgärdsvalsstudier i Uppsala län – väg 282-E4 Almunge.

Uppsala kommun

Uppföljningsmöten med kommunens cykelsamordnare

Styrelsen träffar regelbundet de tjänstemän som jobbar med att förverkliga handlingsprogrammet för cykeltrafik sedan december 2013. Då får vi tillfälle att diskutera hur arbetet framskrider och komma med förslag och synpunkter. Dialogen har varit bra och flera av föreningens förslag har accepterats. Vi har också haft flera möten om cykelkurserna och skrivit samarbetskontrakt med kommunen som ger oss ersättning för de kurser som genomförts under året.

Cykelråd

Kommunen startade under hösten ett cykelråd där föreningen är representerad. Där diskuteras olika aktuella frågor med cykelanknytning och ersätter delvis de möten vi haft med tjänstemännen. I rådet finns också politiker från Gatu- och samhällsmiljönämnden.

Remisser från Uppsala kommun

 • Översiktsplan för Södra staden
 • Planprogram för Eriksberg. Flera av våra synpunkter ledde till bra ändringar i programmet.

Kommunvelometern

Uppsala kommun deltog i Cykelfrämjandets kommunvelometer som är en jämförelse av kommunernas arbete med cykelfrågor.  Resultatet i årets kommunvelometer placerade Uppsala på delad andraplats tillsammans med Malmö. Lund blev bästa cykelstad.

Trafiksäkerhetsrådet (TSR)

CFU är representerat i TSR som till största del består av bilistorganisationer. Björn och Torbjörn har deltagit i flera möten under året och pläderade för cykelfrågorna. Torbjörn blev återvald som suppleant i arbetsutskottet där beslut fattas.

I en skrivelse har vi påpekat att cykelbanor har en tendens att försvinna vid utfarter, senast omkring nya Flottsundsbron. De utkörande bilarna får ingen information att de passerar en cykelbana. Det får två konsekvenser: Bilförarna tittar inte efter cyklister och stannar de så blockerar de cykelbanan.
I en annan skrivelse framfördes ett antal punkter angående motoristbeteende:

 • Dörrning. Risken att öppna bildörren (på båda sidor) för cyklister. Trafikskolorna informeras.
 • ”Betryggande avstånd vid passering” Det behövs ett bestämt avstånd. En nationell fråga som tas vidare via Svenska Cykelstäder, där Uppsala kommun är medlem.
 • ”Cykling i bredd”. Uppsala bör uppmuntra det i tätorten på gator med blandad trafik. Det sänker hastigheter och gör cykling mer attraktivt. En nationell fråga som tas vidare via Svenska Cykelstäder.

Kontakter med andra organisationer, föreningar mm.

Cykel utan ålder

Med inspiration från Köpenhamn och Malmö startade kommunen cykelutflykter med specialgjorda elassisterade cyklar med plats för två passagerare. CFU har spritt information om denna verksamhet till medlemmar och andra intresserade.

Håll ut – ett paraplyorganisation med  bl.a. universiteten.

De ordnadeseminarium den 21 april med titeln ”Bike Town – The future of mobility in Uppsala” där CFU medverkade i diskussionen om en framtida cykelstad.

Två hjul bättre än fyra

Studenter på CEMUS genomförde ett projekt som CFU stödde. De utformade skyltar där det stod hur lång tid det tar att cykla till olika mål och satte upp dessa med kommunens goda vilja. Vet man hur kort tid det tar att cykla så uppmuntras man att ta cykeln.

Klimatval

CFU medverkar i ett projekt tillsammans med en rad miljöorganisationer som ordnar möten med de olika politiska partierna i Uppsala. Politikerna frågas ut hur de skall driva klimatfrågorna inför valet. CFU tar speciellt upp frågor om det klimatsmarta cyklandet. En paneldebatt kommer att hållas den 25 april 2018.

Cykelutflykter

 • Den 23/4 gjordes en cykelutflykt till Fullerö backar och Vallsgärde. I år var våren sen så alla backsippor hade inte slagit ut.
 • Den 7/5 åkte vi runt Åriket med en nyöppnad Flottsundsbron
 • Den 4/9 åkte vi till Linnés Sävja och Hammarby och fick sällskap med en reporter från UNT
 • Den 14/6 gjorde vi en utflykt med 12 afganska pojkar till Vårdsäkta och Skarholmen som ingick i Biotopias Äventyrsgrupp.

Medlemsmöten

 • Årsmöte 14/3 på Biotopia. 18 medlemmar deltog. Innan mötet informerade Daniel Fritz och Oskar Forss om kommunens cykelbokslut för 2017 och svarade på många frågor. Oscar berättade om planer på nya cykelparkeringar.
 • CFU hade två representanter vid Cykelfrämjandets kongress i Hallsberg 12-13 april. Det blev även i år en bra kongress med förnyelse av riksstyrelsen.

Utåtriktade aktiviteter

 • Öppet möte på Stadsbiblioteket med Alexander Ståhle den 21 september i samband med den europeiska trafikantveckan.. Välbesökt med mycket diskussioner. Några politiker och tjänstemän närvarade. Vi delade ut cykelfrämjandets nya 8-punktsprogram som sammanfattade våra mål.
 • Distribution av medlemstidningen Cykling till cykelaffärer i Uppsala tillsammans med folder om Uppsalakretsen.
 • Kulturnatten 19/9. Tillsammans med UNF och cykelföreningen på Nybron. Vi hade den traditionella tipspromenaden med bilder från olika trafiksituationer. Många medlemmar kom och hälsade på.
 • Studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet. Det blev 6 träffar med diskussioner om cykelinfrastruktur med studiebesök på olika platser i Uppsala.
 • CFU:s Facebooksida: Cykelfrämjandet i Uppsala. Här lägger vi ut nyheter från våra aktiviteter, artiklar, insändare osv. Allt fler har under året hittat oss. Antalet följare har under året ökat från 250 till 400 personer.
 • CFU:s webbplats har bytt plattform, men adressen är densamma:
  http://cykelframjandet.se/uppsala/

Cykelkurs för vuxna och ungdomar. För de som aldrig cyklat eller fortfarande känner dig osäker.

Under 2017 blev det fyra kurser med många entusiastiska deltagare som knappt ville sluta öva. Vi var två gäng med instruktörer som assisterade kursdeltagarna och 48 personer lärde sig cykla. Vi höll till vid Musicalen i Valsätra där vi kunde öva på ett parkeringsdäck. De flesta lärde sig cykla men mer träning behövs för de ska bli cyklister.

Vi ordnade också en kurs för instruktörer som vill vara med eller starta egna kurser.

Massmediakontakter samt debattartiklar och insändare

Medverkan i lokalradio och TV

Vi blev flera gånger intervjuade om frågor som diskuterats i pressen

Insändare

 • Cykelväg till Ulva kvarn
 • Cykelparkering på Standbodgatan vid Resecentrums södra entré.
 • Gör Sävja snabbcykelbana världsunik
 • Enkelrikta stans farligaste korsning (Drottninggatan – Nedre Slottsgatan)

 

Styrelsen Cykelfrämjandet i Uppsala, mars 2018