Verksamhetsberättelse 2016 för Cykelfrämjandet i Uppsala

Medlemsutveckling

Vi har under året fått många nya medlemmar i Uppsala, från 171 under 2015 till 210 under 2016. En hel del har inte förnyat sitt medlemskap men ännu fler har tillkommit under året.

Styrelse

Vid årsmötet 17/3 2016 valdes en styrelse bestående av:

Ordförande Björn Engström, Vice ordförande Torbjörn Albért, Kassör Per Häggblom, Sekreterare Boel Vallgårda, Helena Dahlgren, suppleanter Guy Bastin, Joakim Löfstedt och Dan Lindberg. Till revisor utsågs Eva Ståhl med Görel Hårde som suppleant. Helena Dahlgren har tyvärr inte kunnat delta i styrelsens arbete under året. Till valberedning valdes Tomas Lohammar. Styrelsen har haft 10 möten under året.

Myndighetskontakter

– möten

Regionförbundet i Uppsala län

Regionförbundet ansvarar för bland annat vägar i Uppsala län. Det pågår nu ett arbete för att utarbeta en infrastrukturplan för de kommande åren.

CFU har kallats till fyra olika möten för att utarbeta en Cykelstrategi för regionen. Dessa möten har också lagt grunden för en handlingsplan för cykelinfrastruktur. Den kommer ut på remiss i början av 2017 så vi har jobb då också.

Uppsala kommun

Uppföljningsmöten med kommunens cykelhandläggare

Vi i styrelsen träffar de tjänstemän som jobbar med att förverkliga handlingsprogrammet för cykeltrafik regelbundet sedan december 2013. Då får vi tillfälle att diskutera hur arbetet framskrider och komma med förslag och synpunkter. Det har varit bra och flera av våra förslag har accepterats. Vi har också haft snabbt inkallade möten för att diskutera olika projekt under året, tex Sävja snabbcykelled. En del av våra synpunkter har realiserats. Vi har också haft flera möte om våra cykelkurser och skrivit samarbetskontrakt med kommunen som ger oss ersättning för de kurser vi genomfört under året.

Uppföljningsmöten med politiker i Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ett möte med ordföranden och ett med presidiet där vi fört fram det vi tycker är viktigt att utveckla. De vill ha hjälp med att prioritera bland alla förslag till förbättringar.

Möte med Plan- och byggnadsnämndens ordförande

Diskuterade om vikten av att ta in mer av infrastrukturen för cykeln bättre i detaljplaner. Ej så god respons.

– remisser

Remisser från Uppsala kommun

-svar med cykelperspektiv

 • Centrumparkering – nya regler.
 • Översiktsplan – utställningshandling
 • Innerstadsstrategin – utställningshandling

Detaljplaner:

 • Storvreta centrum
 • Centrala Ulleråker
 • Vattentornsparken Ulleråker
 • Kvarngärdet
 • Årsta torg
 • Skrivelse till Plan- och Byggnadsnämnden

CFU skickade in en skrivelse om att spara mark för framtida cykelvägar längs järnvägarna. Det skulle kunna bli gena och korsningsfria cykelvägar in mot centrum.

Skrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden

CFU skickade in en skrivelse till GSN om Carolinabacken/Nedre Slottsgatan och Islandsbron.

Kommunvelometern

Detta år deltog Uppsala kommun i Cykelfrämjandets kommunvelometer som är en jämförelse av kommunernas arbete med cykelfrågor. Resultatet i årets kommunvelometer placerade Uppsala på delad andraplats tillsammans med Malmö. Lund blev bästa cykelstad.

Trafiksäkerhetsrådet (TSR)

 1. CFU är medlemmar i TSR som mest består av bilistorganisationer. Björn och Torbjörn har deltagit i flera möten under året och pläderade för våra cykelfrågor. Torbjörn blev åter vald som suppleant i arbetsutskottet som fattar en del beslut.
 2. Torbjörn åkte till Gatu- och trafikdagarna i Stockholm 3-4 oktober för Trafiksäkerhetsrådet räkning.

Cykel utan ålder

Med inspiration från Köpenhamn och Malmö startade kommunen med cykelutflykter med transportcyklar med specialgjorda elassisterade cyklar med plats för två passagerare. CFU har spritt information om denna verksamhet till medlemmar och andra intresserade.

Cykelutflykter

 • Den 15/4 gjordes en blåsig cykelutflykt till Fullerö backar och Vallsgärde med 8 deltagare. Mycket lyckad blomsterutflykt.
 • Den 29/5 åkte vi runt Åriket. Vi lyckades hinna till Flottsund medan den provisoriska bron fanns på plats.
 • Den 4/9 åkte vi Lennakatten med cyklar till Marielund och cyklade till Fjällnora, Tyvärr inget badväder detta år.

Medlemsmöten

 • Årsmöte 15/3 på Biotopia. 16 medlemmar deltog. Innan mötet informerade Daniel Fritz och Oskar Forss om kommunens cykelbokslut för 2013 och svarade på många frågor. Oscar berättade om planer på nya cykelparkeringar.
 • CFU hade två representanter vid Cykelfrämjandets kongress i Hallsberg 12-13 april. Det blev även i år en bra kongress med förnyelse av riksstyrelsen.

Utåtriktade aktiviteter

 • Öppet möte på Kafé Mumrik 4/4 med Krister Isaksson och CF:s ordförande Lars Strömgren. Ett välbesökt möte med mycket diskussioner. Flera av kommunens tjänstemän kom också på mötet.
 • Vi delade flera gånger ut vår medlemstidning Cykling till cykelaffärer i Uppsala tillsammans med vår folder om Uppsalakretsen.
 • CFU ordnade en genomgång av förslaget till snabbcykelväg till/från Sävja med förslag till förbättringar. Vi gjorde en inspektionstur från ICA i Nåntuna in till Kungsgatan med många stopp på vägen. Synpunkter fördes vidare till Daniel Fritz, Uppsala kommun.
 • Kulturnatten 10/9. Tillsammans med UNF på Nybron mitt i centrum. Vi hade presentation av Våra cykelkurser för vuxna i form av en utställning och en tipspromenad med bilder från olika trafiksituationer.
 • Tillsammans med Barnombudsmannen och Uppsala kommun ordnade CFU ett möte under Trafikantveckan med temat Barnens rätt till staden – om barns rörlighet
 • Tanja Joelsson har gjort fältarbete med barn i åldrarna 7-13 år i Uppsala och Storvreta. Hon har undersökt hur de ser på sitt bostadsområde och hur de tar sig runt i sitt lokalsamhälle. Tanja diskuterar vilken slags tillvaro utformningen av gator, vägar och bebyggelse skapar för barn. Tanja är postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet och medlem i Cykelfrämjandet
 • 60 inlägg har postats på CFU:s Facebooksida . Där lägger vi ut nyheter från våra aktiviteter, artiklar, insändare osv. Allt fler har under året hittat oss. Antalet följare har under året ökat från 178 till 250 personer.
 • 9 nyheter har publicerats på CFU:s webbplats

Cykelkurs för vuxna och ungdomar

För den som aldrig cyklat eller fortfarande känner sig osäker.

Under 2014 kom vi igång med cykelkurser i samarbete med Studiefrämjandet.

Under 2016 blev det fyra kurser med entusiastiska deltagare som knappt ville sluta öva. I år var vi två gäng med instruktörer. Det blev 48 som lärde sig cykla efter dessa kurser. Vi höll till vid Musicalen i Valsätra där vi kunde öva på ett parkeringsdäck med få parkerade bilar.

Vi ordnade också en kurs för instruktörer som vill vara med eller starta egna kurser.

Artiklar om CFU, debattartiklar och insändare i UNT

Debattartiklar

 • Replik på artikel av Stefan Hanna och co om ombyggnad av Östra Ågatan
 • Replik på inlägg från Stefan Hanna om Cykelfanatism efter ovanstående inlägg.
 • Cykeln – när Uppsalabon själv väljer (Endast på unt.se)

Insändare

 • Säkra skolvägar är allas ansvar – tillsammans med Barnombudsmannen.
 • Replik: Cyklister i trafiken
 • Replik: Inga cyklister på trottoaren
 • Prioritera gång och cykel före bil i innerstaden i praktiken

Kurser och konferenser

 • Två från styrelsen deltog i en inspirationskonferens om cykelpolitik i som CF ordnade i Jönköping i januari.