Verksamhetsberättelse för 2015

Cykelfrämjandet i Uppsala

 

Medlemsutveckling

Vi har under året fått många nya medlemmar i Uppsala från 170 under 2013 till 171 under 2014. En hel del har inte förnyat sitt medlemskap och ännu fler har tillkommit under året.

Styrelse

Vid årsmötet 17/3 2014 valdes en styrelse bestående av:

Ordförande Björn Engström, Vice ordförande Torbjörn Albért, kassör Per Häggblom, Sekreterare Boel Vallgårda, Helena Dahlgren, suppleanter Guy Bastin och Dan Lindberg. Till revisor utsågs Eva Ståhl med Görel Hårde som suppleant. Till valberedning valdes Janette Brandt och Tomas Lohammar. Styrelsen har haft 10 möten under året.

Myndighetskontakter: möten remisser

Uppsala kommun

Uppföljningsmöten med kommunens cykelhandläggare

Vi i styrelsen träffar de tjänstemän som jobbar med att förverkliga handlingsprogrammet för cykeltrafik regelbundet sedan december 2013. Då får vi tillfälle att diskutera hur arbetet framskrider och komma med förslag och synpunkter. Det har varit bra och flera av våra förslag har accepterats. Vi har också haft snabbt inkallade möten för att diskutera tre olika projekt under året. Flogsta snabbcykelväg, ombyggnad Sysslomansgatan och Gamla Uppsala snabbcykelväg. En del av våra synpunkter har realiserats. Vi har också haft möte om våra cykelkurser och vad kommunen kan bidra med.

Uppföljningsmöten med politiker i Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ett möte med ordföranden och ett med presidiet där vi fört fram det vi tycker är viktigt att utveckla. De vill ha hjälp med att prioritera bland alla förslag till förbättringar.

Synpunkter på byggande av parkeringshus för cyklar vid resecentrum

Ordföranden besökte Malmö en av de bästa cykelstäderna i Sverige på eget initiativ och med egna medel under våren. Mest intressant var Malmös utbyggnad av cykelgarage. Det fanns mycken erfarenhet som Jennie Fasth i CFs Malmökrets samlat och delade med sig av. Det blev en rapport som skickades till Uppsala kommun så att de inte skall göra om samma misstag. I Uppsala har planeringen av cykelgarage vid resecentrum återigen kört fast.

Kommunens fokusgruppsmöte

CFU deltog i möte tillsammans med andra föreningar om hur Uppsala skall bli Sveriges bästa cykelstad.

Remissvar angående detaljplan för Rosendalsfältet

CFU lämnade en rad synpunkter på det förslag till detaljplan som sänds ut för samråd. I planförslaget fanns alltför mycket plats för bilkörning i bostadsområdet och för lite för oskyddade trafikanter, främst gående.

Remissvar angående byggande av cykelväg Uppsala – Björklinge

Trafikverket har börjat planera en cykelväg längs gamla E4:an. CFU lämnade synpunkter på sträckning och utformning.

Remissvar angående detaljplan för Östra Salabacke

CFU lämnade ett remissvar med förslag på att ändra cykelvägarna i denna plan och kritik mot borttagandet av tunneln under Fyrislundsgatan..

Remissvar angående detaljplan för sydvästra Gränby centrum

CFU lämnade ett remissvar där vi kritiserade hur man försämrat tillfarten till cykeltunneln under Vaksalagatan från centrum och dragningen av cykelvägarna i området. Det är den andra försämringen av en befintlig cykeltunnel vid nybyggnation. Tidigare har vi kritiserat infarten till tunneln under Luthagsleden vid polishuset.

Remissvar angående detaljplan för Tiundaskolan

CFU lämnade ett remissvar där vi framförallt kritiserade hur man tillåter föräldrar som vill lämna barn vid skolan att köra in på skoltomten från Sibyllegatan där många går och cyklar i blandtrafik på väg till skolan. Detta är mot den trafiksäkerhetspolitik som kommunen driver men våra synpunkter ignorerades.

Remissvar angående planprogram för Ulleråker

CFU lämnade ett remissvar där vi var positiva till att biltrafiken ska minimeras i området och garage anläggs vid entréerna. Vi föreslog också förbättringar för cykeltrafiken och höll med om att göra en cykelled genom Polacksbacken till Sjukhusvägen,

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för Södra staden

Läs här: Södra staden saknar mål för cykeltrafiken

Remissvar angående översiktsplan (ÖP)för Uppsala kommun

Läs här: Synpunkter på ”Översiktsplan för Uppsala kommun”

Yttrande över förslag till Innerstadsstrategi, Uppsala kommun

Innerstadsstrategin var en fristående del av ÖP och behandlade framtiden för centrala Uppsala. CFU lämnade mycket synpunkter på förslaget och föreslog många ändringar för att förbättra för fotgängare och cyklister. I kommunens förslag skulle hela centrala staden mellan Kungsgatan och ån göras om till gångfartsområde som på Dragarbrunnsgatan vilket vi argumenterade emot. Ingenstans fanns det nya områden för enbart fotgängare, medan kollektivtrafiken föreslogs ensamt få tre gatusträckor.
Läs här: Yttrande över förslag till innerstadsstrategi

Skrivelse till Plan- och Byggnadsnämnden

CFU skickade in en skrivelse om att spara mark för framtida cykelvägar längs järnvägarna. Det skulle kunna bli gena och korsningsfria cykelvägar in mot centrum.

Skrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)

CFU skrev till nämnden om den dåliga utformningen av övergången av Råbyvägen för fotgängare och cyklister vid polishuset och hur den skulle kunna byggas om. Vår skrivelse och de många klagomålen bidrog till att den byggdes om.

Kommunvelometern

Detta år deltog Uppsala kommun i Cykelfrämjandets kommunvelometer som är en jämförelse av kommunernas arbete med cykelfrågor. Uppsala deltog första året då man inte behövde erlägga någon avgift för att delta, men inte de följande två åren. Uppsala hade gjort framsteg sedan 2010, men har en del kvar att göra för att komma upp bland de främsta i landet enligt Kommunvelometern. Resultatet i årets kommunvelometer placerade Uppsala på femte plats. Malmö blev bästa cykelstad.

Trafiksäkerhetsrådet (TSR)

CFU är medlemmar i TSR som mest består av bilistorganisationer. Björn och Torbjörn har deltagit i flera möten under året och pläderade för våra cykelfrågor. Torbjörn blev invald som suppleant i arbetsutskottet som fattar en del beslut.

Cykelutflykter

Tyvärr blev de planerade cykelutflykterna under året inställda på grund av ihållande regn.

Medlemsmöten

 • Årsmöte 15/3 på Biotopia. 16 medlemmar deltog. Innan mötet informerade Daniel Fritz om kommunens cykelbokslut för 2013 och svarade på många frågor. Teresa Kerrou Uggla från kommunen berättade om projekt för att stimuleracykling tex Vintercyklisen.
 • CFU hade två representanter vid Cykelfrämjandets kongress i Hallsberg 12-13 april. Det blev även i år en bra kongress med förnyelse av riksstyrelsen.

Utåtriktade aktiviteter

 • Möte på Blåsenhus: ”Bikes vs cars – cykelns roll i den moderna staden”. Spred info om CFU till studenter och diskuterade med kommunens tjänstemän.
 • Vi gjorde en folder om vår verksamhet och delade ut vid bl.a. premiären för filmen Bikes versus cars på Fyrisbiografen.
 • Kulturnatten 14/9. Tillsammans med UNF på Nybron mitt i centrum. Vi hade presentation av Våra cykelkurser för vuxna i form av en utställning och en tipspromenad med bilder från olika trafiksituationer.
 • CFU har en Facebooksida https://www.facebook.com/pages/Cykelfr%C3%A4mjandet-i-Uppsala/189576327807017. Där lägger vi ut nyheter från våra aktiviteter, artiklar, insändare osv. Allt fler har under året hittat oss. Antalet följare har under året ökat från 106 till 178 personer.
 • CFU:s webbplats har bytt plattform, men adressen är densamma:
  http://cykelframjandet.se/uppsala/

Cykelkurs för vuxna och ungdomar. För de som aldrig cyklat eller fortfarande känner dig osäker.

Under 2014 kom vi igång med cykelkurser i samarbete med Studiefrämjandet.

Under 2015 blev tre kurser med entusiastiska deltagare som knappt ville sluta öva. Vi höll till vid Musicalen i Valsätra där vi kunde öva på ett parkeringsdäck med få parkerade bilar. De flesta lärde sig cykla.

Vi ordnade också 3 kurser för instruktörer som vill vara med eller starta egna kurser.

 

Artiklar om CFU, debattartiklar och insändare i UNT

 • En insändare och skrivelse till GSN om bättre utformning av cykelöverfarten vid Polishuset; som bidrog till att den byggdes om.
 • En insändare om vikten av att skilja gående från cyklister på G/C banor för att förebygga konflikter mellan dem.

Kurser

 • Två från styrelsen deltog i en inspirationskonferens om cykelkurser för vuxna och barn som CF ordnade i Stockholm.