Här en presentation av försäkringens omfattning och vilka ersättningar som kan utgå. Det finns bara ett villkor – du måste vara medlem i Cykelfrämjandet och du skall ha betalat medlemsavgiften för året då ev. olycka sker. Försäkringen gäller alla medlemmar; familjemedlemmar bosatta på samma adress som huvudmedlemmen och ungdomar t o m 26 år bosatta på egen adress. Försäkringen omfattar olycksfallsskada under cykling, som drabbar den försäkrade. Försäkringen gäller vid cykling såväl i Cykelfrämjandets regi, som på egna turer. Den gäller även vid deltagande i motionslopp t ex Tjejtrampet, Vätternrundan men inte vid deltagande i tävlingar.

OMFATTNING
-Försäkringen gäller vid vistelse inom Norden oavsett hur länge vistelsen varar.
-Försäkringen gäller under de första 12 månaderna vid vistelse utanför Norden. Efter 12 månaders vistelse utanför Norden upphör försäkringen att gälla.
-Medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 222.500 kr
-Vid dödsfall utgår ersättning på 44.500 kr
-LÄKE-, RESE- och TANDSKADEKOSTNADER ersätts utan belopps-begränsning i fem år från skadetillfället. Ingen självrisk.
-KLÄDER och GLASÖGON ersätts endast om olyckan krävt läkarvård. Högst 22.250 kr

Så här gäller den kollektiva olycksfallsförsäkringen:
Invaliditetsdelen minskar f o m det år försäkringstagaren fyller 56 år med 5 % för varje år. Således vid 65 års ålder skall ersättningarna om 222.500 kr i tabellen halveras.

Från och med det år försäkringstagaren fyller 66 år erhålles vid invaliditet ett belopp som (oavsett invaliditetsgrad) årligen minskas med 5 % på det lägre beloppet. Från och med 81 års ålder sker ingen minskning. Invaliditets-beloppet är då 18.750 kr.

Ersättning utbetalas om cykelolycksfallsskadan orsakar invaliditet inom 3 år från skadetillfället. Invaliditetsersättningen är skattebefriad och betalas ut även om ersättning erhålles från annat håll. Orsakar olycksfallsskadan att den försäkrade inom 3 år från olyckstillfället avlider, som en följd av skadan, utbetalas engångsbeloppet.

Från läke-, rese- och tandskadedelen kan du få ersättning för kostnader du haft, som inte Försäkringskassan eller annan försäkring skall betala. Nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling, som läkare föreskrivit, ersätts i längst 5 år från olycksdagen. Dessutom ersätts resekostnader till och från vård och behandling samt merkostnader du haft för resor mellan bostad och fast arbetsplats eller skola. Kräver en tandskada behandling av tandläkare lämnas ersättning för nödvändiga kostnader för behandlingen, samt för resor till och från behandlingen. Arbeten med implantat och skalfasader, som tandläkaren utför, ersätts endast om de omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen och ersätts med högst 0,25 basbelopp.

För tandvård hos tandläkare som ej är ansluten till tandvårdsförsäkringen, samt barn och ungdomarunder 19 år, lämnas endast ersättning för den avgift som den försäkrade hade haft om tandläkare ansluten till tandvårdsförsäkringen anlitats. För barn gäller att om tänderna fortfarande utvecklas och nödvändig slutbehandling därför måste skjutas upp, lämnas ersättning även om mer än 3 år förflutit från skadetillfället.

För att kunna erhålla ersättning för skadade kläder och glasögon krävs att cykelolycksfallet medfört läkarbehandling.

ANMÄLAN AV SKADA: Du kontaktar först Cykelfrämjandets kansli på E-post: info@cykelframjandet.se
Du får en skadeanmälansblankett där vi fyllt i försäkringsnummer, ditt medlemsnummer och datum då medlemsavgiften är betald, ditt namn och din adress. Resten av blanketten fyller du själv i och du har sedan själv direkt kontakt med försäkringsbolaget. Du får ett svarskuvert som du använder när du sänder in dina papper.

Glöm inte att skriva under med din namnteckning och glöm inte att spara alla kvitton på utlägg du haft i samband med olyckan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@cykelframjandet.se