Täby planerar för cykelförbud vid nya bostäder i Viggbyholm

I en granskning av detaljplanen för det nya bostadsområdet intill Viggbyholms trafikplats i Täby upptäcker Cykelfrämjandet flera svagheter. Bland annat är den planerade gatubredden avsevärt större än gällande rekommendation – vilket driver upp biltrafikens hastighet. En annan brist är att dragningen av cykelbanan innebär att boende inte når sina bostäder med cykel.

Läs hela yttrandet nedan.


Granskningsyttrande Viggbyholm 74:2

Överbreda körbanor

Planen föreskriver fortfarande överbreda körbanor för biltrafiken. VGU anger att 30-gator som är viktiga för godstrafik bör ha en körbanebredd om 6,0 meter. Planen specificerar istället 7-10 meters körbanebredd på lokalgatan från Bergstorpsvägen. Denna 30-väg ska alltså få bredare körfält än Trafikverket planerar på E18 intill, där det är 80 km/t hastighetsgräns.

Även lokalgatan längs med handeln, där endast mindre mängder godstrafik väntas, avses få 7,0 meters körbanebredd. VGU rekommenderar att körbanan på denna typ av väg skall vara 4,5-5,0 meter bred.

Överbreda körbananor leder till att bilförare känner sig trygga med att köra i en betydligt högre hastighet än de skyltade 30 km/t. Dessutom upplevs gatan av gående som farligare och svårare att korsa.

Se SKL “ Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort ”, avsnitt 36: Vägbanebredd. GC-banebredd

Samtidigt som körbanorna för biltrafiken med råge överskrider VGUs rekommendationer, ges områdets gc-banor lägsta möjliga standard som tillåts i Täbys cykelplan. Detta rimmar illa med Täby kommuns policy att prioritera gång och cykel framför biltrafik i bostadsområden.

GC-vägarna skulle också må bra av att separeras. Det kommer att bli nedförsbacke ända från Pizza Hut hela vägen ut till Djursholmsvägen, vilket betyder att hastighetsskillnaden mellan gående och cyklande kommer att vara ännu större än de normalt redan är på gc-vägar. Utan separation kommer cyklister behöva sick-sacka mellan gående, vilket både gravt försämrar cykelns framkomlighet och dessutom skapar konflikter och otrygghet för såväl gående som cyklande.

Cykelförbud utanför radhusen

Utanför radhusen på Grindstuguvägen föreslår planen att en 2,5 meter bred gångbana skall anläggas. Det betyder att det blir förbjudet för de boende att cykla till och från sina hem på denna yta. Istället måste de korsa gatan och lyfta cykeln över diket för att nå gc-vägen på andra sidan. Detta innebär extremt dålig framkomlighet med cykel för de boende på denna gata. Risken är överhängande att många kommer att strunta i förbudet och cykla på gångbanan ändå.

Erfarenheter från bl.a. Turebergsvägen, Tibblevägen och Stockholmsvägen visar att det behöver ställas tydliga krav på jämn yta när gångbanor korsas av infarter. Branschpraxis är annars att gångbanan sänks ned vid varje infart, vilket resulterar i en guppig gångbana som ger avsevärt försämrad komfort, skapar risker för gående med nedsatt syn eller rörelseförmåga samt försvårar effektiv snöröjning.

Kurvradien Grindstuvägen/Skördevägen

GC-banan längs Grindstuvägen har, alldeles i onödan, en mycket tvär sväng där den möter Skördevägen. GC-banan har ingen målpunkt i korsningen, den absoluta majoriteten trafikanter som färdas söderut längs Grindstuvägen kommer att fortsätta sin färd längs Skördevägen.

Den i planen föreslagna kurvdragningen kräver kraftiga inbromsningar och tvära svängar, vilket medför risk för kollisioner och halkolyckor. En större kurvradie här skulle ge ökad säkerhet, större trygghet och förbättrad framkomlighet

____

Yttrandet som pdf

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *