Tungt bilfokus i nytt Täby-område

Planeringen för det nya området Bromsen 11 i Skarpäng, Täby, utgår i allt för hög grad från bilburna transporter när det gäller framkomlighet och parkeringsmöjligheter. Detta påvisar Cykelfrämjandet i ett samrådsyttrande som lämnades till kommunen den 26 juni. I yttrandet föreslås också flera åtgärder som skulle öka framkomlighet och trivsel för de boende.

Samrådsyttrande angående Bromsen 11, Täby

Planeringsprioritering

Som så ofta annars är trafikplaneringen för det nya området utförd med bilen först i åtanke, trots att Täbys stadsplanering ska utgå från gång och cykel före biltrafik. Samtliga platser i planen nås enkelt med bil utan särskilda hänsynstaganden, medan gång och cykel kräver korsande av bilvägar. Delar av planen saknar helt planering för att nås med cykel.

Vänd på planeringen: Rita gångvägar och cykelvägar först, så att de blir optimalt dragna och täcker hela området. Rita först därefter in bilvägar på de ytor som kvarstår.

Parkering

Parkering för bilar anges på ett detaljerat sätt i planen, och tycks ha varit en utgångspunkt i planeringen. Hur många cykelparkeringar planeras i området? Vad är minimicykeltalet/ cykelparkeringsnormen/C-talet? Trots att stort utrymme i planbeskrivningen ägnas bilparkeringar så saknas planering för cykelparkeringar.

Otaliga tidigare exempel visar att om det inte planeras i förväg blir det inte ordentligt utfört. Det bör utöver besökscykelparkering exempelvis vara 1/rum för alla bostäder eller 1 cykelplats per förväntad boende.

Kravet bör ställas på byggherren att och boendecykelparkeringar inordnas på kvartersmark. Det är viktigt att de utformas på ett sätt som gör dem stöld- och väderskyddade: i lättillgängliga förråd utan trappor eller med automatiserad cykelhiss/cykelrullband och med breda dörrar.

I planeringen av området måste också beredas plats för låd-/last-/packcyklar, som är större än vanliga cyklar. Det är bra om det finns vattenslang vid förråden.

Separation av gång och cykel

Gång och cykel är olika trafikslag, med olika förutsättningar och olika behov och behöver därför skilda ytor. Detta slås tydligt fast i Täbys antagna cykelplan. Trots detta behandlar planen gång och cykel som samma sak, med gemensamma ytor där cyklande i 25 km/t förväntas sick-sacka mellan gående i 5 km/t. Detta är att planera för konflikter och otrygghet.

Passa på nu när ett helt kvarter görs om att göra rätt från början: Separera gång och cykel. Detta är speciellt viktigt på det nord/syd-gående cykelstråket längs Täbyvägen men för trygghetens och tydlighetens skull finns det poänger att separera trafikslagen även inne i området.

Ta höjd för näringslivets behov

I området planeras enbart bostäder. Strikt funktionsseparering leder till ökat resebehov och ökade reseavstånd. Människor trivs överlag bättre med närhet och det är ofta uppskattat av boende att ha tillgång till butiker, restauranger, arbetsplatser och samhällsservice i det omedelbara närområdet också för att det gör området mer levande och tryggt när människor rör sig i det offentliga rummet.

Bostäderna som nu planeras bör utformas på ett sätt som gör det lätt att omvandla exempelvis bottenvåningen till kontor, butiker eller restauranger om näringslivet efterfrågar det i framtiden. Detta kan enkelt uppnås genom att placera byggnaderna med entréer mot gata och extra innertakshöjd i bottenvåningarna.

______

Programsamråd Bromsen 11 (pdf)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *