Nu blir det tillåtet för cyklister välja bort cykelbanan

Den 1 augusti 2018 ändras Trafikförordningen med innebörden att cyklister får köra på körbana, även om det finns en cykelbana. Detta gäller om den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är 50 kilometer i timmen. Det är fortsatt möjligt att cykla i körbanan om det är högre hastighet under förutsättning att det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

Vi i Cykelfrämjandet ser det som en efterlängtad nyhet för alla cyklister som vill undvika konflikter med gående, barn, och hundar på alltför snålt tilltagna kombinerade gång- och cykelbanor.

Lagändringen är också en signal till väghållare att bygga ordentliga cykelbanor som fungerar väl att cykla på. Vi vill tipsa väghållarna om Trafikverkets och SKL:s handböcker, ”Vägars och gators utformning” samt ”GCM-handboken”. Där kan trafikplanerare enkelt slå upp vilka standarder och mått som gör att det fungerar väl för trafikanterna.

Finns det väl utformad cykelinfrastruktur kommer cyklister använda den. Så länge det saknas kommer de använda körbanan.

Mediakontakt:
Ian Fiddies, ordförande Cykelfrämjandet Göteborg
tel 073-924 23 41

Karl Zander, vice ordförande Cykelfrämjandet Göteborg
tel 0766-32 33 53

Cykelfrämjandet svarar Trafikkontoret om Korsvägen

I slutet av juni skickade vi några frågor till Trafiknämnden och Trafikkontoret angående ombyggnaden av Korsvägen. Vi fick ett svar från Trafikkontoret, men vi väntar fortfarande på ett svar från Trafiknämnden.

Trafikkontoret anser att de gjort ett gott arbete och en bra avvägning mellan trafikslagen. Vi noterar dock att staden säger att cykel ska prioriteras, medan Trafikkontoret säger att annat måste prioriteras.

Vi är överens med Trafikkontoret om att det blir fint med ett cykelgarage. Men cykelparkering löser inte problemen med försämrad framkomlighet och orienterbarhet för cyklister som passerar platsen.

Vi har nu skrivit ett svar till Trafikkontoret, som kan laddas ned efter texten. I korthet ifrågasätter vi om det verkligen kommer bli så stora strömmar av gående mellan Landeriet och stationshuset, att det inte skulle gå att bygga en gen cykelbana där. Vi påpekar också att det diffusa torget i norr inte gynnar gående. Att leda in många cyklister bland gående på ett diffust torg är tvärtom konfliktskapande design som försvårar för gående.

karta avstånd Korsvägen

På kartan har vi ritat in hur folk kan tänkas cykla över Korsvägen, samt avstånden för de olika alternativen.

Ladda ner vår korrespondens med Trafikkontoret, sex sidor, här:

Cykelframjandet svarar Trafikkontoret

Cykelfrämjandet frågar Trafiknämnden om Korsvägen

Korsvägen ska byggas om och anpassas till tågtunneln Västlänken. Trafikkontorets förslag är bra på flera sätt, men Cykelfrämjandet konstaterar att förhållandena för cyklister försämras.

Problempassager för cyklister på Korsvägen, Göteborg

Klicka eller peka på kartan för att förstora

Många cyklister passerar Korsvägen, och stadens Cykelprogram har pekat ut cykelbanorna där som delar i det så kallade pendlingscykelnätet. Trots detta föreslås att den mest trafikerade cykelbanan bryts av, och cyklisterna tvingas blandas med gående på ett diffust torg. Cyklister på väg norrut dras i en lång omväg, för att sedan blandas med gående i samma diffusa torg.

Stadens egna Cykelprogram anger att pendlingscykelnätet ska ha god framkomlighet och orienterbarhet. Det ska vara lätt att veta vart man ska ta vägen, även om det är första gången man cyklar här. Cykelfrämjandet anser att dessa krav inte uppfylls.

Vi ser att lösningen går att förbättra med små medel. Därför ställde Cykelfrämjandets göteborgskrets följande frågor till Trafiknämnden den 25 juni 2018:

– Anser Trafiknämnden att detaljplanens utformning bidrar till cykelprogrammets intentioner för pendelcykelstråk?

– Kommer Trafiknämnden att överge utformningen i illustrationen till detaljplanen och skapa ett trafikförslag som är bättre för cykeltrafiken, som bättre uppfyller målen enligt cykelprogrammet?

Här följer en länk till Cykelfrämjandets fullständiga fråga till Trafiknämnden, fyra sidor, som PDF:

Fråga till TN gällande ombyggnad av Korsvägen

Vinnare i 2017 års cykelorientering är korade!

Nu är årets vinnare i cykelorienteringen korade. Vi tackar årets deltagare och ett särskilt grattis till vinnarna!

OPERAN – Ulla Lekvall

KONSERTHUSET – Maj Kjellsson

STADSTEATERN – Conny Johansson

FOLKTEATERN – Inga-Lena Grimberg
FOLKTEATERN – Anders Simonsson

BIO ROY – Lennart Andersson
BIO ROY – Marita Simonsson
BIO ROY – Maj-Britt Byström
BIO ROY – Lars Gustavsson
BIO ROY – Gunnel Hagström
HAGABION – Majvi Hallberg
HAGABION – Leif Andersson
HAGABION – Lena Bjurström
HAGABION – Christina Melin
HAGABION – Göran Ingemarsson
SÄRÖLEDEN – Leif Knutsson
SÄRÖLEDEN – Annika Nydéus

CYKELGEM – Bertil Ryberg
CYKELGEM – Mats-Erik Jarlros
GRATTIS TILL ER ALLA!

Öppet brev till Till Nämnden för Teknik och Förvaltningen för Teknik i Kungsbacka kommun

På GC-leden, som går fram på Säröbanans banvall, finns inom Kungsbacka kommun ett antal grindar, som försvårar framkomligheten.

Cykelfrämjandets Göteborgskrets har gett undertecknad i uppgift att utreda varför grindarna finns där och om det vore möjligt att avlägsna dem. Problemet med grindarna aktualiseras speciellt för föreningen i samband med den årliga ”Säröcyklingen” som föreningen anordnar. För två år sedan orsakade en av dessa grindar också en tragisk olycka då en av deltagarna omkom efter att ha kört på en grind.

Som vi ser det så måste grindarnas vara eller inte vara baseras på en avvägning mellan de fördelar man ser med att ha dem och de nackdelar och risker som de kan innebära.

Vi antar att sådana analyser genomförts och har fullt förtroende för att kommunen genomfört dem på ett klokt sätt och att den slutliga avvägningen gjorts korrekt.

För att stämma av frågan önskar vi ta del av analyserna. Vi har också försökt oss på en egen analys enligt följande:

Nyttan med grindar:

a) Man kan göra cyklister uppmärksamma på en korsande (bil)väg eller annan fara.

b) Kan förhindra att andra fordon nyttjar GC-leden.

Nackdelar och risker med grindar:

a) Grindarna hindrar även rullstolar och permobiler och liknande fordon.

b) Grindarna hindrar även de sk lådcyklarna ( 2 eller 3-hjuliga). Dessa blir allt vanligare nu när elassistans underlättar trampandet.

c) GC-leden ingår också i regionala och nationella cykelleder och turistande cyklister har ofta packningar, som gör cyklarna bredare och svårare att passera grindarna med.

d) I sin strävan att undvika hindren som grindarna utgör både för den legala trafiken och övrig, så tar man olika omvägar förbi dem. Detta skadar dikesrenar och annan kringliggande terräng.

e) Grindarna försvårar och fördyrar även underhållet av gc-leden dels genom att de i sig är underhållskrävande då de vandaliseras eller skadas på andra sätt och att de hindrar underhållsfordonen.

f) Om man kör på och fastnar eller förlorar balansen vid passage av grinden så riskerar man att cykla omkull och skada sig eller skada sig av själva grinden. Balansmomentet accentueras just för den här cykelbanan genom dess bitvis havsnära belägenhet i ett delvis öppet landskap med tvära vindkast, som cyklisten kan ha svårt att parera.

g) Passagen av grinden kräver också uppmärksamhet och innebär att varseblivandet av de faror som grinden just avsåg att öka i stället minskas.

h) De ”illegala” passagerna d) ovan är många gånger farliga genom att de har hala lerbottnar och asfaltkanter etc som speciellt i halt väglag innebär risker.

i) Ett effektivt cykelvägnät är en viktig komponent i vägtransportsystemet och grindar som skickar negativa signaler om möjligheten att cykelpendla eller motionera på skyddad väg är i sig en risk då den flyttar trafik till farligare (oskyddade) vägar

Avvägningen:
Då vi försöker väga fördelarna av grindarna mot nackdelarna av desamma så har vi svårt att finna annat än att grindarna är mer till förfång än till nytta.
När det gäller de rena riskmomenten förefaller det omöjligt att mitigera dessa utan att grindarna tas bort eller reduceras till halvgrindar.

Ett avlägsnande av grindarna skulle också innebära att gc-leden får samma standard i Kungsbacka kommun, som i Göteborgs kommun där det inte finns några grindar.

Tacksam för att få Nämndens synpunkter på ovanstående.

För Cykelfrämjandets Göteborgskrets

Med vänliga hälsningar,
Björn Bergdahl
[email protected]
Hällesås byväg 30
427 51 Billdal
phone +4631910788, +46 702203463

Sida 1 av 212