Vinnare i 2017 års cykelorientering är korade!

Nu är årets vinnare i cykelorienteringen korade. Vi tackar årets deltagare och ett särskilt grattis till vinnarna!

OPERAN – Ulla Lekvall

KONSERTHUSET – Maj Kjellsson

STADSTEATERN – Conny Johansson

FOLKTEATERN – Inga-Lena Grimberg
FOLKTEATERN – Anders Simonsson

BIO ROY – Lennart Andersson
BIO ROY – Marita Simonsson
BIO ROY – Maj-Britt Byström
BIO ROY – Lars Gustavsson
BIO ROY – Gunnel Hagström
HAGABION – Majvi Hallberg
HAGABION – Leif Andersson
HAGABION – Lena Bjurström
HAGABION – Christina Melin
HAGABION – Göran Ingemarsson
SÄRÖLEDEN – Leif Knutsson
SÄRÖLEDEN – Annika Nydéus

CYKELGEM – Bertil Ryberg
CYKELGEM – Mats-Erik Jarlros
GRATTIS TILL ER ALLA!

Öppet brev till Till Nämnden för Teknik och Förvaltningen för Teknik i Kungsbacka kommun

På GC-leden, som går fram på Säröbanans banvall, finns inom Kungsbacka kommun ett antal grindar, som försvårar framkomligheten.

Cykelfrämjandets Göteborgskrets har gett undertecknad i uppgift att utreda varför grindarna finns där och om det vore möjligt att avlägsna dem. Problemet med grindarna aktualiseras speciellt för föreningen i samband med den årliga ”Säröcyklingen” som föreningen anordnar. För två år sedan orsakade en av dessa grindar också en tragisk olycka då en av deltagarna omkom efter att ha kört på en grind.

Som vi ser det så måste grindarnas vara eller inte vara baseras på en avvägning mellan de fördelar man ser med att ha dem och de nackdelar och risker som de kan innebära.

Vi antar att sådana analyser genomförts och har fullt förtroende för att kommunen genomfört dem på ett klokt sätt och att den slutliga avvägningen gjorts korrekt.

För att stämma av frågan önskar vi ta del av analyserna. Vi har också försökt oss på en egen analys enligt följande:

Nyttan med grindar:

a) Man kan göra cyklister uppmärksamma på en korsande (bil)väg eller annan fara.

b) Kan förhindra att andra fordon nyttjar GC-leden.

Nackdelar och risker med grindar:

a) Grindarna hindrar även rullstolar och permobiler och liknande fordon.

b) Grindarna hindrar även de sk lådcyklarna ( 2 eller 3-hjuliga). Dessa blir allt vanligare nu när elassistans underlättar trampandet.

c) GC-leden ingår också i regionala och nationella cykelleder och turistande cyklister har ofta packningar, som gör cyklarna bredare och svårare att passera grindarna med.

d) I sin strävan att undvika hindren som grindarna utgör både för den legala trafiken och övrig, så tar man olika omvägar förbi dem. Detta skadar dikesrenar och annan kringliggande terräng.

e) Grindarna försvårar och fördyrar även underhållet av gc-leden dels genom att de i sig är underhållskrävande då de vandaliseras eller skadas på andra sätt och att de hindrar underhållsfordonen.

f) Om man kör på och fastnar eller förlorar balansen vid passage av grinden så riskerar man att cykla omkull och skada sig eller skada sig av själva grinden. Balansmomentet accentueras just för den här cykelbanan genom dess bitvis havsnära belägenhet i ett delvis öppet landskap med tvära vindkast, som cyklisten kan ha svårt att parera.

g) Passagen av grinden kräver också uppmärksamhet och innebär att varseblivandet av de faror som grinden just avsåg att öka i stället minskas.

h) De ”illegala” passagerna d) ovan är många gånger farliga genom att de har hala lerbottnar och asfaltkanter etc som speciellt i halt väglag innebär risker.

i) Ett effektivt cykelvägnät är en viktig komponent i vägtransportsystemet och grindar som skickar negativa signaler om möjligheten att cykelpendla eller motionera på skyddad väg är i sig en risk då den flyttar trafik till farligare (oskyddade) vägar

Avvägningen:
Då vi försöker väga fördelarna av grindarna mot nackdelarna av desamma så har vi svårt att finna annat än att grindarna är mer till förfång än till nytta.
När det gäller de rena riskmomenten förefaller det omöjligt att mitigera dessa utan att grindarna tas bort eller reduceras till halvgrindar.

Ett avlägsnande av grindarna skulle också innebära att gc-leden får samma standard i Kungsbacka kommun, som i Göteborgs kommun där det inte finns några grindar.

Tacksam för att få Nämndens synpunkter på ovanstående.

För Cykelfrämjandets Göteborgskrets

Med vänliga hälsningar,
Björn Bergdahl
[email protected]
Hällesås byväg 30
427 51 Billdal
phone +4631910788, +46 702203463

Remissvar Linbana över älven 2021

Remissvar Linbana över älven 2021

Vi har nu skickat in remissvar på Åtgärdsvalstudie linbana över älven 2021 (Länk). Vårt svar på remissen finner ni nedan.

Cykelfrämjandet Göteborgs remissvar Linbana över älven 2021

Cykelfrämjandet arbetar med att tillvarata alla cyklisters intressen. Det berör dem som använder cykeln för kommunikations-, turist-, rekreations- och motionsändamål.

Cykelfrämjandet ställer sig generellt positiva till att en linbana byggs, alla kopplingar över Älven och tvärförbindelser i stan är bra. Det är även mycket positivt att Göteborg vill testa nya, kollektiva resmedel. Det är positiv att cyklar kan tas med men på linbanan, en möjlighet som saknas på stora delar av kollektivtrafiken idag.

Biljetter
Det är inte tydligt i studien helt hur man ser på linbanan, som ett alternativ till en bro eller som ett rent kollektivtrafikmedel. Denna fråga än är viktigt i hur man ser på fördelarna av linbanan för gångare och cyklister. Om kostnaden för att resa är samma som en vanlig Västtrafiks resa kommer troligtvis få cyklister använda systemet. Vinsten av att cykla är liten. Om man ska till Lindholmen från Järntorget kan det då vara ett alternativ att cykla till stenpiren och ta Älvsnabben över. Därav påverkar linbanan cyklister ganska lite positivt på denna sträcka. Med bakgrund av detta så kan det vara en bra ide med en speciell cykelbiljett som bara tar en över älven på linbana om man ska ha en biljett för den.

Tekniska frågor
För cyklister är det viktigt hur man tar sig upp till stationerna så att man enkelt får med sig cykeln och att detta ej blir ett problem. Med bakgrund av det så ser Cykelfrämjandet positivt på den station i Läge A på Lindholmen som är närmast marken.
Vi ser positivt på att storleken på portarna på gondolerna är genomtänkta så det med lätthet ska gå att få med cykeln. Det är även väldigt bra att gondolerna kommer stå helt stilla för enkel påstigning, även med cykel.

Tillgänglighet
Vi ser även att cykelvägarna till stationerna ses över ordentligt för att göra åtkomsten till dem enkel. Då det finns begränsad plats för cyklar på gondolerna ser vi även det som viktigt att det kommer genomtänkta och trygga cykelparkeringar i nära anslutning till stationerna.

Jämställdhet
Vi är positiv att jämställdhet tas med i studien men är något besviken över att ni uppenbarligen inte anlitade någon med kunskap inom genus område för att utföra det. Det är viktigt ur cyklistens perspektiv att genus aspekter tas med i trafik-resplanering m därför vill vi anmärka bristerna här.

Miljöperspektiv
I inledningen tas upp att linbanan antagligen kommer generera ett okänt antal resor. Att senare inte ta hänsyn till det ur miljöperspektiv är tvivelaktig. Hur kommer det nygenererade resor att påverka befintligt kollektivtrafiksystem till och från Wieselgrens platsen och Järntorget?